Lapsehoiuteenuse hüvitamine

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut. Tegevusloaga teenuse osutaja leiab lapsevanem, eestkostja või hooldaja ise. Hüvitist makstakse, kui lapsevanemale on lõpetatud vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmine. Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja. Hüvitise taotlejal on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud.
Hüvitist ei maksta isikutele, kes ostavad teenust mahus, mis on väiksem hüvitise määrast. Isikutele, kes ostavad teenust pooleteisekordsest hüvitise määrast väiksemas mahus, kuid mitte vähem kui hüvitise määr, makstakse hüvitist 50% hüvitise määrast. Isikutele, kes ostavad teenust mahus, mis on võrdne hüvitise pooleteisekordse määraga või sellest suurem, makstakse hüvitist 100% hüvitise määrast.
Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2014. aastal on 111,50 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Täida vorm, mille leiad alajaotusest "Vormid" ja lisa skanneeritud kuludokumendid

Isikutuvastus

Digiallkirjasta

Kuhu avaldus esitada

Saada oma linnaosa klienditeenindajale

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Pöördu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Võta kaasa lapse sünnitunnistus (hüvitise esmakordsel taotlemisel), lapsehoiuteenuse ostmist tõendavad dokumendid, kust nähtub millisel perioodil on lapsehoiuteenust kasutatud ning millal ja kui palju on teenuse eest makstud.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument ning eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendav dokument (hüvitise esmakordsel taotlemisel).

Kuhu avaldus esitada

Esita elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Tulemus

Otsus hüvitise maksmise kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul, arvates hüvitise taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Hüvitis kantakse üle taotluses näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates hüvitise määramise otsuse tegemise päevast.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Teenuse osutamisega seotud vaidlusi lahendab linnaosa vanem. Linnaosa vanema haldusaktiga mittenõustusmisel saab pöörduda linnavalitsuse või maavanema poole.