Lapsehoiuteenuse hüvitamine

Lapsehoiuteenuse hüvitamine on lapse vanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse tegevusloaga lapsehoiuteenuse osutaja.

Hüvitist saama õigustatud isikuks on lapse vanem, lapse eestkostja või lapse hooldaja lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel (edaspidi: hooldaja):

  1. kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Hooldaja, kellel on lapse perekonnas hooldamise leping sõlmitud Tallinna linnaga ja kellele Tallinna linn maksab lapse perekonnas hooldamise eest toetust, ei pea rahvastikuregistri järgi olema Tallinna linna elanik;
  2. kui lapse, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn;
  3. kui laps, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia või eralasteaia nimekirja.

Õigus taotleda hüvitist tekib järgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse. Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja.

Tallinna linn rahastab eelarves ettenähtud vahendite arvelt lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahalisi kulutusi, makstes Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud määras hüvitist. Hüvitise määraks on koolieelse munitsipaallasteasutuse koha maksumus ühes kalendrikuus, mis 2014. aastal on 111,5 eurot. 2015. aastal on hüvitise määr alates 01. jaanuarist 124 eurot.

Hüvitist makstakse järgmiselt:

  1. 100% hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise pooleteisekordse määraga võrdne või sellest suurem;
  2. 50% hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise määraga võrdne või sellest suurem, kuid väiksem hüvitise pooleteisekordsest määrast.

Hüvitise arvestusperioodiks on kalendrikuu, mille jooksul saadud teenuse eest tehtud ja dokumentaalselt tõendatud kulutused hüvitatakse lapsehoiuteenuse kasutamise ajal kehtinud korras ja määras.

Hüvitise taotlejal on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud.

1. Vali taotlemise liik:

Täida vorm, mille leiad alajaotusest "Vormid" ja lisa skanneeritud kuludokumendid

Isikutuvastus

Digiallkirjasta

Kuhu avaldus esitada

Saada oma linnaosa klienditeenindajale

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Pöördu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Täida vormikohane taotlus, milllele lisaks esita lapsehoiuteenuse ostmist tõendavad dokumendid, kust nähtub millisel perioodil on lapsehoiuteenust kasutatud ning millal ja kui palju on teenuse eest makstud.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument ning (hüvitise esmakordsel taotlemisel) eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Tulemus

Otsus hüvitise maksmise kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul, arvates hüvitise taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Hüvitis kantakse üle taotluses näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates hüvitise määramise otsuse tegemise päevast. Kui taotlust ei rahuldata, siis saadetakse taotlejale motiveeritud ostus viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Isik, kelle õigusi on lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste eest hüvitise maksmise menetluses rikutud, võib esitada vaide Tallinna Linnavalitsusele või maavanemale. Vaie haldusakti või toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.