Linnavalitsuse liikmete tööjaotus

Kinnitatud linnapea 30. mai 2017 käskkirjaga nr LSB-28/11

Linnapea Edgar Savisaar
Koordineerib järgmiste ametiasutuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Perekonnaseisuamet, linnaosade valitsused.
Täidab muid ülesandeid järgnevalt: üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine, suhted riigivõimu- ja valitsusorganisatsioonidega ning linnavolikoguga, linna ja linnavalitsuse esindamine Eestis ning välisriikides.

Abilinnapea Taavi Aas
Koordineerib järgmiste ametiasutuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Transpordiamet.
Täidab muid ülesandeid järgnevalt: koostöö omavalitsusorganisatsioonidega.

Abilinnapea Kalle Klandorf
Koordineerib järgmiste ametiasutuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Tallinna Keskkonnaamet.
Täidab muid ülesandeid järgnevalt: koostöö jõustruktuuridega (Eesti Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet), linna haldusterritooriumil raskete ilmastikutingimustega seotud tegevuste korraldamine; süüteoennetuse korraldamine.

Abilinnapea Mihhail Kõlvart
Koordineerib järgmiste ametiasutuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Haridusamet, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.
Täidab muid ülesandeid järgnevalt: Kodurahu foorumiga seotud küsimused, rahvussuhted ja integratsioonipoliitika, Tallinna kaubamärkide ja sümbolitega seonduvad küsimused.

Abilinnapea Merike Martinson
Koordineerib järgmise ametiasutuse tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;
Täidab muid ülesandeid järgnevalt: Tallinna Tervisekoalitsiooniga seotud küsimused.

Abilinnapea Eha Võrk
Koordineerib järgmise ametiasutuse tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Ettevõtlusamet.

1. Kui linnavalitsuse liikme valitsemisalasse ja tegevusvaldkonda kuuluv küsimus puudutab ka teise linnavalitsuse liikme valitsemisala või kui asja lahendamine toimub koostöös teise linnavalitsuse liikmega, kooskõlastab linnavalitsuse liige asja lahendamise asjaomase linnavalitsuse liikmega. Kui kokkulepet ei saavutata, esitatakse küsimus otsustamiseks linnavalitsusele.

2. Linnapea äraolekul asendab linnapead abilinnapea Taavi Aas, kui linnapea ei ole määranud teisiti. Kui ka asendajaks määratud linnavalitsuse liige on ära või asendaja on määramata, asendab linnapead vanim kohalolev linnavalitsuse liige.

3. Abilinnapeade asendamised:

3.1 Taavi Aasa asendab Eha Võrk, viimase äraolekul Kalle Klandorf;

3.2 Kalle Klandorfi asendab Merike Martinson, viimase äraolekul Mihhail Kõlvart;

3.3 Mihhail Kõlvartit asendab Taavi Aas, viimase äraolekul Eha Võrk;

3.4 Merike Martinsoni asendab Mihhail Kõlvart, viimase äraolekul Taavi Aas;

3.5 Eha Võrku asendab Kalle Klandorf, viimase äraolekul Merike Martinson.

4. Abilinnapea vastavalt tööjaotusele:

4.1 esitab linnapeale ettepanekuid talle alluva ametiasutuse funktsioonide, struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4.2 esindab linna ja linnavalitsust punktis 1 nimetatud valdkondades Tallinna õigusaktides ja linnavalitsuse poolt antud volituste piires;

4.3 teostab kontrolli oma tegevusvaldkonnas kehtivate riigi õigusaktide, linnavolikogu määruste ja otsuste, linnavalitsuse määruste, korralduste ja muude linnavalitsuse istungil vastuvõetud otsuste täitmise üle;

4.4 korraldab linna esindamise enda tegevusvaldkonda kuuluvas linna ja linna osalusega äriühingus, linna asutatud sihtasutuses ja linna osalusega mittetulundusühingus;

4.5 kooskõlastab abilinnapea nõuniku ja referendi ametisse nimetamise ning ametist vabastamise linnapeaga;

4.6 on talle alluva ametiasutuse juhi vahetu ülemus ning teeb linnapeale ettepaneku alluva ametiasutuse juhi ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kohta;

4.7 täidab muid talle Tallinna õigusaktides ja linnapea antud ülesandeid.

5. Linnavalitsuse liikmete vastuvõtuajad:

5.1 linnapea iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval 16.00 – 18.00;

5.2 abilinnapea igal esmaspäeval 16.00 – 18.00.

6. Tunnistada kehtetuks linnapea 17. mai 2016 käskkiri nr LSB-28/3 „Linnavalitsuse liikmete tööjaotus“.

Viimati muudetud: 30.05.2017