Abielu registreerimine

Abielu sõlmimisel Eestis kohaldatakse abielu sõlmimise korrale Eesti õigust.

Abielu sõlmimiseks peavad mees ja naine esitama ühise kirjaliku avalduse perekonnaseisuasutuses, notari või vaimuliku juures, kellel on õigus abielu sõlmida.

Loe edasiKuva vähem

Abieluavalduse ja lisadokumentide esitamiseks peavad mõlemad abiellujad koos tulema Tallinna Perekonnaseisuametisse. Avalduse blankett on võimalik täita kohapeal. Abiellumisavaldus tuleb täita eesti keeles. Aega avalduse esitamiseks ei broneerita.

 

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Abielu sõlmimiseks esitatakse:

 • ühine kirjalik avaldus;
 • isikut tõendavad dokumendid;
 • sünnidokument juhul, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
 • varem abielus olnud inimese abielulahutuse tunnistus või -tõend, abielulahutuse kohtuotsus, abikaasa surmatunnistus (või -tõend) või abielu kehtetuks tunnistamise kohtuotsus, kui andmed rahvastikuregistris puuduvad;
 • abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu;
 • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
 • vajadusel kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta;
 • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.

Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Avalduse registreerimine

Dokumentidest

Abieluvõimetõend

Abieluvõimetõendi peab esitama isik, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis vähem kui kuus kuud vahetult enne abiellumisavalduse esitamist.

Abieluvõimetõendit ei pea esitama isik, kes on Eestis elanud vähemalt kuus kuud vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ja kelle perekonnaseisuandmed kajastuvad rahvastikuregistris (Perekonnaseisutoimingute seadus § 39 lg 6).

Abieluvõimetõend on abielluja elukoha- või kodakondsusriigi väljastatud dokument, millega tema elukoha- või kodakondsusriigi pädev asutus kinnitab, et isikul puuduvad tema elukoha- või kodakondsusriigi õiguse järgi abielu sõlmimist takistavad asjaolud.

Nimetatud tõend kehtib sellel märgitud ajani, kuid mitte kauem kui seitse kuud selle väljastamisest arvates. Tõend peab abielu sõlmimise ajal kehtima.

Nimetatud tõend peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti. Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Sellist dokumenti, kus on kajastatud üksnes isiku perekonnaseis või, et mingil perioodil isikul puuduvad andmed tema abielu kohta, või notari poolt kinnitatud omakäeline deklaratsioon takistuste puudumise kohta, ei käsitleta abieluvõimetõendina.

NB! Kui välisriigis ei väljastata abieluvõimetõendit, on Teil Perekonnaseisutoimingute seaduse § 39 lg 5 alusel õigus pöörduda kohtusse (Tallinnas Harju maakohus, Kentmanni 13) ja taotleda luba abiellumiseks ilma abieluvõimetõendita. Perekonnaseisutoimingute seadus § 39 lg 5 sätestab: „Välisriigi kodanikule, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis alla kuue kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ja kes mõjuval põhjusel ei saa abieluvõimetõendit esitada, võib kohus, kelle tööpiirkonnas kavatsetakse abielu sõlmida, anda loa abielu sõlmimiseks ilma tõendita. Luba kehtib kuus kuud“.

Sünnidokument

Abielluja, kelle sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad, peab esitama sünnidokumendi (perekonnaseisutoimingute seadus § 38).

Andmete kandmiseks Eesti Rahvastikuregistrisse on vajalik esitada sünnidokument, kus on kajastatud vanemate andmed.

Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Varem abielus olnud inimene

Isik, kes on olnud varem abielus, peab esitama abielu lõppemist või kehtetuks tunnistamist tõendava dokumendi (abielulahutuse dokument, surmadokument koos abieludokumendiga).

Abielu lahutamist kajastav välisriigi dokument peab sisaldama abielu lahutajate isikuandmeid, lahutamise otsuse teinud asutuse andmeid, otsuse tegemise aega ja jõustumise kuupäeva ning võimalusel lahutatud abielu sõlmimise kohta ja aega.

NB! On oluline, et välisriigi kohtuotsuse väljavõtted sisaldaksid kõiki eelnõutud andmeid.

Kui on tegemist Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu abielulahutuse otsusega, mis on tehtud peale 01.03.2005, peab sellele olema lisatud EL Nõukogu määruses 2201/2003EÜ sätestatud tõend (I Lisa). Määrus inglise keeles. Tõendi lisamine tagab täieliku info abielu lahutamise kohta ja, et kohtuotsus on jõustunud. Kohtuotsus ei pea sel juhul olema kinnitatud tunnistusega apostille.

EL-i liikmesriigi kohtu abielulahutuse otsus, mis on tehtud enne 01.03.2005, peab olema apostillitud. Muu riigi kui EL-i liikmesriigi kohtu abielulahutuse otsus peab olema apostillitud või legaliseeritud.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Kui eelmine abielu on lõppenud abikaasa surmaga, tuleb esitada abikaasa surmatunnistus (või -tõend) ning lisaks ka abielutunnistus (või –tõend). Nimetatud dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Varalised õigused

Abielu sõlmimisel peavad abiellujad avalduse esitamisel valima, kas nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe regulatsiooni. Kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon.

Kui abiellujad valivad vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe varasuhte, edastab perekonnaseisuasutus vastava avalduse koos kandeavaldusega abieluvararegistrile. Seejärel avatakse abieluvara registrikaart, mille kohta saadab abieluregister abikaasadele ka teate.

Abieluvararegister : https://abieluvararegister.rik.ee/

Kui kiiresti on võimalik abielluda?

Perekonnaseisutoimingute seaduse § 41 lõige 1 kohaselt ei sõlmita abielu varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.

Kui vanalt on võimalik abielluda?

Abiellumisealine on isik, kes on saanud vähemalt 18-aastaseks. Vähemalt 15-aastaseks saanud isik peab esitama kohtumääruse tema teovõime laiendamise kohta nende toimingute tegemiseks, mis on vajalikud abielu sõlmimiseks ning abieluga seotud õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Nimi pärast abielu sõlmimist

Abielu sõlmimisel võib inimene valida uue perekonnanime või säilitada senise.

Uus perekonnanimi võib:

 • olla abikaasaga ühine perekonnanimi (ühe abikaasa abielu eel viimati kantud perekonnanimi);
 • koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele sidekriipsuga järgnevast abikaasa perekonnanimest.

Tasumine

Palju maksab?

Abielu registreerimise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 €. Maksan riigilõivu.

Riigilõivu saab tasuda:

Swedbank

EE932200221023778606

SEB pank

EE891010220034796011

Danske Bank

EE403300333416110002

Luminor Bank

EE701700017001577198

Viitenumber

10294002000011

Selgitus

RL abielu

Saaja

Rahandusministeerium

Tallinna Perekonnaseisuametis piduliku kombetalituse eest tuleb tasuda (sisaldab käibemaksu 20%):

pidulik kombetalitus kolmapäeval

35,00 €

pidulik kombetalitus neljapäeval

35,00 €

pidulik kombetalitus reedel

90,00 €

pidulik kombetalitus laupäeval

90,00 €

NB! palume lisada selgitusse kombetalituse toimumise nädalapäev

Samuti on võimalik tellida abielu registreerimise pidulik kombetalitus väljaspool perekonnaseisuameti ruume Teie enda valitud kohas.

Kui olete sobiva koha leidnud ja seal aja broneerinud, teavitage sellest võimalikult ruttu ka meid e-maili teel ljubov.krivenko@tallinnlv.ee. Sellega aitate meil suvekuudel paremini planeerida ametnike tööd ja arvestada Teie soovidega siis, kui tulete abieluavaldust esitama.

Pidulik kombetalitus väljaspool perekonnaseisuameti ruume (hind sisaldab käibemaksu 20%):

Tallinnas, väljaspool ameti ruume

290,00 €

Väljaspool Tallinna Harjumaal

395,00 €

Väljaspool Harjumaad

650,00 €

Kuidas maksta?

Piduliku kombetalituse eest saab tasuda:

SEB panga arvelduskontole IBAN

EE311010220061053015

Swedbanki arvelduskontole IBAN

EE532200221035708677

Saaja

Tallinna Linnakantselei finantsteenistus

viitenumber

5239050050050224

Selgitus

Registreerimistasu

Riigilõivu ja kõikide teenuste eest on võimalik tasuda ka kohapeal pangakaardiga (v.a American Express) ning internetipangas.

Klaasike veini või šampanjat…

... lähim ja soodsaim võimalus tänada oma külalisi abielutseremoonial osalemise eest on perekonnaseisuameti banketisaalis, mille rendihind on 150 € kasutuskord (hõlmab kahte tundi koos ettevalmistuse ja koristusega).

Meie banketisaalid pakuvad meeleolukat võimalust oma külalisi tänada, minnes otse abielutseremoonialt nautima pokaali šampust - kui emotsioonid on veel kõige värskemad, kui õnnitluste tulv ei ole veel lõppenud.

Teie valikute hulgas on kaks erineva suurusega banketisaali, suurem neist mahutab kuni 70- ja väiksem kuni 30 külalist.

Suvekuudel on banketisaali asemel võimalik valida selleks kujundatud sisehoov. Kaunil suvepäeval, kui majas kipub palav olema, soovitame just seda võimalust. Sisehoov on varjatud võõraste pilkude eest ja saate nautida privaatset olemist koos oma seltskonnaga.

Hind sisaldab saali renti ja pokaale.

Tulemus

Kokkulepitud päeval sõlmitakse Teie abielu ja Teile antakse soovi korral abielutõend.

Tallinna Perekonnaseisuamet
Kontaktandmed
Aadress: Pärnu mnt 67
Telefon: 6457483
E-post: Luule.Ritso@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Info Liikumispuudega inimesteleCustomers requiring disabled access / Для людей с ограниченными возможностями

Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (13:00 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 15:30)