Eluruumide kohandamise kulude hüvitamine

Eluruumi kohandamise kulude hüvitamisele on õigus sügava ja raske puudega isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn ja kelle kasutuses olev eluruum asub Tallinna haldusterritooriumil.

Loe edasiKuva vähem

Eluruumi kohandamise kuluks loetakse eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu. Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed lisa "Abivahendite loetelu" alusel.

Kulu hüvitatakse osaliselt, kui eluruumi kohandamise tulemusel:
1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, toiduvalmistamisel, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;
3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

2017. aastal on eluruumide kohandamise kulu hüvitise määraks 1600 eurot.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pöördu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda ja esita või saada meili teel ekspertotsus konkreetsete kohandustööde vajaduse kohta ning soovitatavalt rehabilitatsiooniplaan, kus on soovitused eluruumi kohandamiseks. Kirjuta avaldus vabas vormis.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Tulemus

Hoolekandeosakonna juhataja või tema asetäitja teeb kulu hüvitamise otsuse. Eluruumi kohandamise tulemusel paraneb puuetega laste ja täiskasvanute elukvaliteet, suureneb nende iseseisev toimetulek oma eluruumis, ennetatakse eakate inimeste sattumist hoolekandeasutustesse.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Isik, kelle õigusi eluruumi kohandamise kulu hüvitamise menetluses on rikutud, võib esitada vaide maavanemale. Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.