Eluruumide kohandamise kulude hüvitamine

Eluruumi kohandamise kulude hüvitamisele on õigus sügava ja raske puudega isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn ja kelle kasutuses olev eluruum asub Tallinna haldusterritooriumil. Eluruumi kohandamise kuluks loetakse eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu. Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel. Kulu hüvitatakse osaliselt, kui eluruumi kohandamise tulemusel:
1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, toiduvalmistamisel, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;
3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pöördu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda ja võta kaasa arstliku ekspertiisi komisjoni otsus, ekspertotsus konkreetsete kohandustööde vajaduse kohta ning soovitavalt rehabilitatsiooni plaan, kus on soovitused eluruumi kohandamiseks. Kirjuta avaldus vabas vormis.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Tulemus

Hoolekandeosakonna juhataja või tema asetäitja teeb kulu hüvitamise otsuse. Eluruumi kohandamise tulemusel paraneb puuetega laste ja täiskasvanute elukvaliteet, suureneb nende iseseisev toimetulek oma eluruumis, ennetatakse eakate inimeste sattumist hoolekandeasutustesse.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Isik, kelle õigusi eluruumi kohandamise kulu hüvitamise menetluses on rikutud, võib esitada vaide maavanemale. Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.