Energiamärgise toetus korteriühistutele

NB! Alates 2010 aastast on taotluse lisadokumendina nõutav koopia maksekorraldusest.
Energiamärgis on dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju tarbib hoone energiat, võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega. Energiamärgisel näidatakse hoone või selle eraldi kasutatava osa tegelik või eeldatav aastane energiatarbimine. Ühtlasi lisatakse energiamärgisele hoone energiatarbimist vähendavate majanduslikult põhjendatud meetmete loetelu.
Energiamärgis on alates 1. jaanuarist 2009 kohustuslik uutel ehitatavatel hoonetel, üle 1000m² kasuliku pinnaga avalikel hoonetel ja olemasoleva hoone/hoone osa müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või üürilevõtja.
Energiamärgise nõuet ei kohaldata vaid:
•1) hoonetele, mis on tunnistatud mälestisteks vastavalt muinsuskaitseseadusele ja mille olemust või välisilmet muudaks energiatõhususe miinimumnõuete täitmine oluliselt;
•2) kultus- ja tavandihoonetele;
•3) hoonetele, mille kasutusiga on kuni kaks aastat;
•4) tööstushoonetele, töökodadele ja madalama energiavajadusega, eluruumideta põllumajandushoonetele;
•5) hoonetele, mida kasutatakse elamiseks vähem kui neli kuud aastas;
•6) hoonetele, mille ruumide kasulik pind on kuni 50m².

Eristatakse kahte liiki energiamärgist, mis põhinevad vastavalt energiaarvutusel või mõõdetud, hinnatud energiakasutuse andmetel. Projekteeritavatele või oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele saab nõuda vaid energiaarvutusel põhineva energiamärgise väljastamist. Olemasolevale hoonele väljastatakse üldjuhul mõõdetud või hinnatud energiakasutuse andmetel põhinev energiamärgis (edaspidi olemasoleva hoone energiamärgis).
Olemasolevale hoonele väljastatava energiamärgise kehtivusaeg on kümme aastat väljastamisest arvates. Samas ei piira tähtaeg võimalust tellida uus energiamärgis ennem tähtaja lõppu - energiamärgise võib tellida peale igat suuremat renoveerimistööd, kui tööde teostamise üheks eesmärgiks on olnud energiasäästu suurendamine.
Energiamärgise väljastajaks võib ehitusseaduse § 41 lõike 1¹ ja § 47 kohaselt olla isik, kui ta on ettevõtja äriseadustiku tähenduses ning tal on registreering majandustegevuse registris ja õigussuhe vastavat kutsekvalifikatsiooni omava vastutava spetsialistiga või peab füüsilisest isikust ettevõtja ise olema pädev tegutsema vastutava spetsialistina.
Hoone energiamärgise andmed kantakse ehitisregistrisse. Olemasoleva hoone energiamärgise puhul teeb selle toimingu energiamärgise väljastaja.
Energiamärgise andmetest kantakse ehitisregistrisse energiamärgise väljastaja andmed, energiamärgise väljastamise kuupäev, kaalutud energiakasutuse klass ning teave köetava pinna määramiseks kasutatud info allika kohta. Hoone energiamärgise andmed ehitisregistris on avalikud.
Korteriühistule väljastatav energiamärgis sisaldab:
•· tiitellehte, millel on märgitud energiatõhususe klass;
•· energiasäästu meetmete loetelu ja soovitusi energiasäästuks; energiakasutuse arvestamiseks vajalikke lähteandmeid;
energiakasutuse arvutust.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Täida vorm, mille leiad siit Lisa energiamärgise koopia.

Isikutuvastus

Digiallkirjasta, juhendi leiad siit.

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus koos nõutud lisadokumendiga aadressil ppma@tallinnlv.ee

Toetuse väljastaja kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, misjärel tehakse otsus toetuse eraldamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta. Juhul, kui taotlus rahuldatakse, kannab toetuse eraldaja toetusesumma taotleja arvelduskontole 21 päeva jooksul.

Tallinna Linnavaraamet
Kontaktandmed
Ametnik: Malle Oja
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404515
E-post: malle.oja@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)

1. Tutvu vormiga, mille leiad siit 2. Täida taotlusevorm ja lisa energiamärgise koopia. Tule kohale aadressil Vabaduse väljak 10a.

Täida taotluse vorm ja lisa energiamärgise koopia. Toetuse väljastaja kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, misjärel tehakse otsus toetuse eraldamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta. Juhul, kui taotlus rahuldatakse, kannab toetuse eraldaja toetussumma taotleja arvelduskontole 21 päeva jooksul.

Tallinna Linnavaraamet
Kontaktandmed
Ametnik: Malle Oja
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404515
E-post: malle.oja@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)

Täida vorm, mille leiad siit ja lisa energiamärgise koopia. Saada need Tallinna Linnavaraametile, aadressil Vabaduse väljak 10a, Tallinn 10146

Toetuse väljastaja kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, misjärel tehakse otsus toetuse eraldamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta. Juhul, kui taotlus rahuldatakse, kannab toetuse eraldaja toetusesumma taotleja arvelduskontole 21 päeva jooksul.