Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse taotlemine

Täisealisele isikule hoolduse seadmine ja hooldaja määramine ning täisealise isiku hooldajale, puudega lapse vanemale, vanemaga abielus olevale isikule või eestkostjale hooldajatoetuse määramine ja maksmine.

Loe edasiKuva vähem

Raske puudega inimese hooldaja toetus on 30 eurot kuus.
Sügava puudega inimese hooldaja toetus on 40 eurot kuus.
Keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 30 eurot kuus.

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramisega tagatakse vaimse või kehalise puudega täisealisele isikule tema õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel kohane abi, pannes hooldajaks sobivale isikule konkreetsed ülesanded. Hooldajatoetuse maksmisega tagatakse keskmise, raske või sügava puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

Hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esita elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik vormikohane taotlus (vt ka "Vormid"). Hooldajatoetuse taotlemiseks esitab hooldaja hooldatava elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku vormikohase taotluse (vt ka "Vormid").

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Kuhu avaldus esitada

Esita hooldatava elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

Tulemus

Hoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja teeb otsuse hooldajatoetuse määramise või määramisest keeldumise kohta ühe kuu jooksul pärast taotluse või nõutud lisadokumendi või -andmete esitamist või esitamise tähtaja möödumist.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Isik, kelle õigusi on hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise menetluses rikutud, võib esitada vaide maavanemale. Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.