Hoovid korda toetus

2018. aastal on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul, kes on akantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja tegutsenud vähemalt 6 kuud, võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks kuni 70% projekti maksumusest.

Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 15980 eurot aastas ning 39950 eurot kolmel järjestikusel aastal kokku, kusjuures toetust eraldatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite piires pärast objekti valmimist.

 

Loe edasiKuva vähem

Tegevuste loetelu, millele võib projekti „Hoovid korda” raames toetust taotleda

 
 
 

TEGEVUS

TEGEVUSE KIRJELDUS

1. Teeremont

Hoovi teekattes olevate aukude remont immutusmeetodil, väga halvas seisukorras teede katmine freesipuruga

2. Kõnnitee rajamine või remont

Kõnniteede ehitamine korteriühistu maja esiste väljakujunenud jalgradade asemele, olemasoleva kõnnitee asfaltkatte parandamine või uuendamine

3. Sademeveeprobleemi lahendamine

Kraavide puhastamine, sademevee immutamine pinnasesse, sademevee juhtimine koos- või lahkvoolsesse kanalisatsiooni kooskõlastatud projekti kohaselt

4. Haljasala, puhkeala vms kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine

Olemasoleva haljasala murukatte korrastamine. Hõlmab madalamate alade täitmist mullaga, muru külvamist, probleemkohtade katmist murumätastega

5. Kõrghaljastuse rajamine või parendamine

Kõrghaljastuse planeerimine lagedale platsile, väljalangenud puuistikute asendamine, olemasolevate puude korrastamine, probleemsete puude mahavõtmine

6. Mängu- või spordiväljaku vms kasutamiseks avatud vaba aja veetmise rajatise rajamine või parendamine

Mänguväljakul olemasolevate ronimispuude korrastamine, värvimine, uute ronimispuude paigaldamine, uue mänguväljaku rajamine, korvpalliplatsi rajamine ja korrastamine

7. Parkimisplatsi rajamine või parendamine

Olemasoleva parkimisplatsi asfaltkatte parandamine, asfaltkatte uuendamine, parkimisplatsi rajamine, olemasoleva parkimisplatsi laiendamine, parkimiskohtade tähistamine, parkimiskorda reguleerivate liiklusmärkide paigaldamine

8. Prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine või parenda­mine

Prügimaja rajamine, prügikonteinerite platsi rajamine või korrastamine

9. Tänavavalgustuse paigaldamine või parendamine

Tänavavalgustuse paigaldamine, olemasoleva tänavavalgustussüsteemi korrastamine

10. Aia või piirde rajamine või parendamine, sh tõkkepuu paigaldamine

Olemasoleva aia või muu piirde korrastamine, uue rajamine, piirdeheki korrastamine või rajamine

11. Hoovi inventari paigaldamine või korrastamine

Istepinkide paigaldamine, olemasolevate istepinkide korrastamine, vaibakloppimispuude ja pesukuivatusraamide korrastamine või paigaldamine

12. Korteriühistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühis­veevärgi ja ‑kanalisatsiooni vahelise liitumispunkti ümberehitamine

Järjestikku vee- ja kanalisatsiooniühendusega elamutele, mille vee- ja kanalisatsioonisüsteemil on ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga üks liitumispunkt, eraldi liitumispunktide rajamine kooskõlastatud projekti kohaselt

13. Abihoone rekonstruee­rimine või lammutamine

Hoovis asuva amortiseerunud kuuri rekonstrueerimine või lammutamine

14. Rattamaja rajamine

Jalgrataste turvaliseks hoidmiseks mõeldud rattamaja rajamine

15.Turvakaamerate paigaldamine

Turvakaamerate paigaldamine korteriühistu hooviala turvalisuse tagamiseks

16.Supergraafika (seinamaalingu) loomine

Hoovide ilmestamine supergraafikaga

 

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

1Teenuskaart on koostamisel, rohkem informatsiooni leiate siit