Käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus

Käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on tagada turvaline keskkond käitumishäiretega koolikohustuslikele lastele, kes vajavad abi hooldamisel ja kasvatamisel tekkinud puuduste tõttu, ning aidata kaasa lapse resotsialiseerimisele ja antisotsiaalsete käitumisjoonte ning sõltuvuskäitumise vähenemisele.

Loe edasiKuva vähem

Käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on tagada turvaline keskkond käitumishäiretega koolikohustuslikele lastele, kes vajavad abi hooldamisel ja kasvatamisel tekkinud puuduste tõttu, ning aidata kaasa lapse resotsialiseerimisele ja antisotsiaalsete käitumisjoonte ning sõltuvuskäitumise vähenemisele.

Lapsel on õigus teenust saada, kui ta on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks ning on kantud üldhariduskooli nimekirja kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhiharidust omandava lapse 18-aastaseks saamisel on tal õigus teenust saada kuni õppeaasta lõpuni.

Teenuse raames pakutakse lapsele:

  1. individuaalset nõustamist ja psühholoogilist abi;
  2. motiveerimist ja toimetulekuoskuste õpetamist;
  3. suhtlemisõpetust ja abi sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel;
  4. sobivaid tingimusi õppimiseks ning tuge õppetöös;
  5. arengut toetavaid vabaajategevusi.

Laps saab teenust alaealiste komisjoni mõjutusvahendina alaealiste mõjutusvahendite seaduse mõttes ja/või lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna (edaspidi hoolekandeosakond) teadmisel. Hoolekandeosakonna juhtimisel koostatakse lapsele juhtumiplaan, milles määratakse kindlaks lapse iseseisvumiseks ja toimetulekuks vajalikud eesmärgid ning nende saavutamiseks vajalikud tegevused.

Teenuse osutamise tsükkel algab õppeaasta algusest ja kestab kuni 30. juunini või õppeaasta lõpuni. Pärast teenuse tsükli läbimist jääb laps järelnõustamisele, mille kestus määratakse kindlaks lapsele koostatud juhtumi- või rehabilitatsiooniplaanis.

Laps võib viibida teenusel kuni probleemi lahenemiseni, kuid mitte üle kolme õppeaasta. Teenuse osutamine lõpetatakse enne õppeaasta lõppu, kui laps saab oma igapäevases kasvukeskkonnas iseseisvalt hakkama, või juhul, kui teenus ei vasta lapse vajadustele. Teenus on ööpäevaringne. Lapse seaduslik esindaja ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Laps saab teenust alaealiste komisjoni mõjutusvahendina alaealiste mõjutusvahendite seaduse mõttes ja/või lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teadmisel.

Tulemus

Hoolekandeosakonna juhtimisel koostatakse lapsele juhtumiplaan, milles määratakse kindlaks lapse iseseisvumiseks ja toimetulekuks vajalikud eesmärgid ning nende saavutamiseks vajalikud tegevused. Teenuse osutamise tsükkel algab õppeaasta algusest ja kestab kuni 30. juunini või õppeaasta lõpuni. Pärast teenuse tsükli läbimist jääb laps järelnõustamisele, mille kestus määratakse kindlaks lapsele koostatud juhtumi- või rehabilitatsiooniplaanis. Laps võib viibida teenusel kuni probleemi lahenemiseni, kuid mitte üle kolme õppeaasta. Teenuse osutamine lõpetatakse enne õppeaasta lõppu, kui laps saab oma igapäevases kasvukeskkonnas iseseisvalt hakkama, või juhul, kui teenus ei vasta lapse vajadustele. Teenus on ööpäevaringne. Lapse seaduslik esindaja ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu.
Teenuse tulemus:
1. Lapse resotsialiseerumine, ühiskonnavastaste ja asotsiaalsete käitumisjoonte vähenemine või kadumine.
2. Lapse iseseisev toimetulek.

Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee keskus
Kontaktandmed
Aadress: Nõmme tee 99
Telefon: 677 4070
E-post: info@lasteturva.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee keskuse põhieesmärgiks on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine käitumisraskustega lastelele, lapsevanemate nõustamine ja laste sõltuvusprobleemidega tegelemine.

Vastuvõtuajad
Ööpäevaringselt