Koduteenused

Teenust osutatakse puudega inimestele, eakatele ja toimetulekuprobleemidega lastega peredele.
Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mille eesmärk on aitata neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Loe edasiKuva vähem

Koduteenuste all mõistetakse isiku abistamist koduste ja kodu ning isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel. Koduteenused sisaldavad koduabi ja isikuabi.

Sõltuvalt kliendi majanduslikust olukorrast osutatakse teenuseid tasu eest ja osaliselt või täielikult tasuta (otsustab sotsiaalhoolekande osakonna juhataja). Koduteenused on tasuta isikutele, kelle sissetulek on väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kehtiv palga alammäär.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Täida taotlus

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Tulemus

Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja teeb otsuse koduteenuse osutamise kohta, isik ja koduteenuseid osutav asutus sõlmivad lepingu teenuse saamiseks.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Otsusega mittenõustumisel saab esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Harju maavanemale või kaebuse halduskohtule.