Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtades kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.

Loe edasiKuva vähem

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu, mis tähendab seda, et majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kelle linn on hanke korras edaspidi riigihangete seaduse alusel andnud ainuõiguse teenindada jäätmeveopiirkonda. Jäätmeveo piirkondadega saab tutvuda siin.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:

  • segaolmejäätmed (sortimisjäägid)
  • vanapaber ja papp
  • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
  • suurjäätmed

Need jäätmeliigid tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale või vaba turu olukorras vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele. Pakendijäätmed ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga.

Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011.a määruse nr 28 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" alusel on Tallinna haldusterritoorium jagatud 13 jäätmeveopiirkonnaks, nendega saab tutvuda veebilehel ja Tallinna veebikaardil.
Jäätmeveo piirkonnas elavad või asuvad jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks jäätmeseaduse alusel. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud nii elamud kui ka ettevõtted ja asutused. Jäätmevaldajal on õigus taodelda vabastus korraldatud jäätmeveost, juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ning kui jäätmevaldaja omab jäätmeluba. Isik, kellel puuduvad nimetatud alused vabastamiseks ja ei anna tekkekohal jäätmeid üle, rikub jäätmeseadust ja Tallinna jäätmehoolduseeskirjast tulenevaid jäätmete liigiti kogumise ja üleandmise nõudeid.
Teemakohast lisainfot jagavad linnaosa valitsused ja Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakond. Ettevõtjate leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks. Täpsemat informatsiooni loe siit.

1. Vali taotlemise liik:

e-teenus on kättesaadav Põhja-Tallinna, Kesklinna ja Lasnamäe elanikele. Esita taotlus www.prugi.ee keskkonnas

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Loe täpsemalt siit Saada e-mail aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee.

Tallinna Jäätmekeskus
Kontaktandmed
Aadress: Sadama tn 17
Telefon: 616 4000
E-post: info@prugi.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (8:15 - 18:00)
T (8:15 - 17:00)
K (8:15 - 17:00)
N (8:15 - 17:00)
R (8:15 - 16:00)
Osutamiskohad
Tallinna Jäätmekeskus

Põhja-Tallinn, Haabersti, Kesklinn, Kristiine

Tule kohale aadressil Harju 13, III korrus, tuba 303.

Helista numbril 616 4012

Pöördu kirjalikult aadressil Tallinna Keskkonnaamet Harju 13, 10130 TALLINN