Lapsehoiuteenus sügava ja raske puudega lapsele

Lapsehoiuteenus on lapse hooldusõigust omava isiku või Sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja (edaspidi: hooldaja) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse tegevusluba omav lapsehoiuteenuse osutaja.

Õigus saada riigi rahastatavat lapsehoiuteenust on lapse hooldusõigust omaval isikul või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:

 • rehabilitatsiooniplaani kohaselt on lapsel hooldusteenuste vajadus;
 • lapse hooldusteenuste vajadust ei rahuldata muude sotsiaalteenustega.

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele õigustatud isik esitab lapsehoiuteenuse saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

1) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
2) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
3) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
4) eestkostjaks määramise otsuse koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või sotsiaalhoolekande seaduse § 130 lõikes 3 nimetatud lepingu koopia, kui taotluse esitab sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja.

Teenusele suunamise otsuseid teevad linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade juhatajad ja juhatajate asetäitjad. Otsus õigustatud isiku riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamise kohta tehakse 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Positiivse otsuse korral sõlmib raske või sügava puudega lapse elukohajärgne linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga ja lapsehoiuteenusele õigustatud isiku valitud lapsehoiuteenuse osutajaga halduslepingu.

 

 

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele õigustatud isik leiab sobiva lapsehoiuteenuse osutaja ja lepib kokku teenuse osutamise tingimustes. Lapsehoiuteenuse osutaja leidmisel on abiks majandustegevuse register.Õigustatud isik esitab lapsehoiuteenuse saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.Riigi rahastatava lpsehoiuteenuse taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

 1. lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 2. lapse rehabilitatisooniplaani koopia;
 3. Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
 4. eestkostjaks määramise otsuse koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 130 lõike 3 nimetatud lepingu koopia, kui taotluse esitab sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Isikutuvastus

Kaasa võtke enda isikut tõendav dokument ja järgmised dokumendid:

 1. lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 2. lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
 3. Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia puude raskusastme tuvastamise kohta;
 4. eestkostjaks määramise otsuse koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 130 lõige 3 nimetatud lepingu koopia, kui taotluse esitab sotsiaalhooleaknde seaduse paragrahv 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja.

Kuhu avaldus esitada

Esitage taotlus koos vajalike dokumentidega elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas teenuse eest vastutavale isikule ning 10 tööpäeva jooksul taotluse ja nõutud dokumentide esitamisest tehakse otsus teenuse osutamise kohta. Positiivse otsuse korral sõlmitakse haldusleping teenuse osutaja, teenuse taotleja ja linnaosa valitsuse vahel.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Tulemus

Raske või sügava puudega lapse elukohajärgne linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond sõlmib lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga ja lapsehoiuteenusele õigustatud isiku valitud lapsehoiuteenuse osutajaga halduslepingu riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks eeldusel, et:

 1. raske või sügava puudega lapse elukohajärgsele linnaosavalitsusele on esitatud Sotsiaalkaitsemininstri 04.01.2016 määruses nr 1 "Riigi rahastatva lapsehoiuteenuse taotluse vormi ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kehtestamine" § 2 puhktides 1-4 nimetatud dokumendid;
 2. raske või sügava puudega lapsele ei ole sama kalendriaasta jooksul osutatud riigi rahastatavat lapsehoiuteenust Sotsiaalkaitse minitsri määrusega kehtestatud maksimaalse maksumuse ulatuses;
 3. lapsele ei osutata riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamisega samal ajal teisi hooldamist tagavaid sotsiaalteenuseid.

Lepingu kohaselt esitatud arvete alusel maksab linnaosa valitsus teenuse osutajale teenuse eest Sotsiaalkaitseministri määrusega kehtestatud ulatuses.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Riikliku järelevalvet lapsehoiuteenuse osutajate üle teostab Harju maavanem või teensue osutamiskohajärgne maavanem.