Noortelaagri toetus

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet võtab vastu taotlusi suvisel koolivaheajal korraldatavate noortelaagrite toetamiseks. Toetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt 31. märts 2016 k.a. koos vajalike lisadokumentidega Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonnale (Suur-Ameerika 35) allkirjastatult paberil või digitaalallkirjaga elektrooniliselt aadressile Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee. Eraldatava toetuse suurus on 3 eurot ühe noore kohta päevas. Toetust saavad taotleda noorte püsi- kui ka noorte projektlaagrid, mille tegevus toimub väljaspool pealinna ja mille vahetuse kestus on vähemalt kuus ööpäeva. Toetatakse noori vanuses 7-19 aastat, kelle elukohaks rahvastukuregistris on registreeritud Tallinn. Toetust noortelaagrite korraldamiseks on õigus taotleda juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel välja arvatud korraldajad, kellele on jooksval aastal Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt eraldatud sporditegevuse toetust sporditegevuse toetust.

Noortelaagrite korraldamiseks toetuse eraldamise kord ja taotluse vorm on saadavad aadressil http://www.tallinn.ee/noorteinfo/Teenus-Noortelaagri-toetus

Teadmiseks: 18.01.2016 muudeti noorsootöö seadust, mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse luba tuleb nüüd taotleda läbi Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS).

Projektlaagrite taotluste esitamisel ja andmete kuvamisel EHIS-s on laagri pidajatele abiks koostatud alljärgnev juhend, mida järgides on võimalik vajalikud andmed sisestada ning need taotluse läbivaatajale ja loa andjale menetlemiseks esitada.

Noorte projektlaagrite taotluse esitamiseks www.eesti.ee palume järgida juhendit, mis on leitav www.ehis.ee avalehel lingi Kasutusjuhendid alt. Otselink: Majandustegevusteate ja tegevusloa taotluse esitamine riigiportaalis www.eesti.ee. Esitatud taotlused vaatab läbi kohalik omavalitsus ning loa andmise korral teavitatakse sellest taotluse esitajat ja EHIS-s kuvatakse vastava omavalitsuse kinnitus loa olemasolu kohta projektlaagri läbiviimiseks.

Taotluse andmete sisestamisega seotud küsimuste korral võtke ühendust tugi@ehis.ee

Veel infot Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) kaudu tegevuslubade taotlemise kohta aadressil: https://www.entk.ee/noortelaagrikorraldajale

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Täida taotletava toetuse vorm.
(vormi ja lisad leiad lingi "Vormid" alt).

Isikutuvastus

Digiallkirjasta

Taotleja lisab taotlusele alljärgnevad dokumendid:
1) laagri vormikohane ajakava;
2) laagri vormikohane tegevuskava;
3) laagri vormikohane eelarve;
4) noorte püsilaagri puhul noorte püsilaagri tegevusloa koopia;
5) noorte projektlaagri puhul valla- või linnavalitsuse luba vastavalt noorsootöö seadusele noorte projektlaagri korraldamiseks oma haldusterritooriumil;
6) kui noorte projektlaagri luba ei ole väljastatud noorsootöö seaduse kohaselt, siis andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavatele maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta ning noorte projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud. Kui noorte projektlaager korraldatakse majutus- ja/või toitlustusteenust pakkuva ettevõtja juures, siis andmed ettevõtja tegevusala registreeringu kohta majandustegevuse registris;
7) laagri kasvatajate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
8) kui laagris on rohkem kui üks rühm (15 noort), tuleb esitada laagri juhataja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia,
9) majutusteenuse pakkuja kinnituskiri projektlaagri korraldamise koha ja aja broneerimise ning noorte arvu kohta;
10) puudega noortele suunatud laagri puhul taotleja kinnituskiri sihtrühma kohta;
11) telklaagrite puhul koopia dokumendist, mis tõendab laagripaiga vastavust tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;
12) taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri).

Kuhu avaldus esitada

Saada aadressile tiiu.kadak@tallinnlv.ee

Tulemus

Noortelaagrite eraldamise toetuse komisjoni otsusest antakse taotlejale teada emaili või telefoni teel, mitte toetemisest kirja teel.
Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse ameti veebilehel.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Kadak
Aadress: Suur-Ameerika tn 35
Telefon: 6147496
E-post: tiiu.kadak@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)

Täida taotletava toetuse vorm, mille leiad siit

Isikutuvastus

Taotleja lisab taotlusele alljärgnevad dokumendid:

  1. Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta;
  2. Eesti Noorsootöö Keskuse poolt väljastatud noortelaagri juhataja tunnistuse koopia, kui noortelaagris on rohkem kui 15 last ja noort;
  3. Eesti Noorsootöö Keskuse poolt väljastatud noortelaagri kasvataja tunnistuse koopia;
  4. noortelaagri programm ja päevakava näidis;
  5. valla- või linnavalitsuse, mille haldusterritooriumil noortelaager läbi viiakse kirjalik nõusolek noortelaagri korraldamiseks või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud noortelaagri tegevusloa koopia;
  6. kirjalik broneering noortelaagri toimumise aja ja koha kohta;
  7. Tervisekaitseinspektsiooni ja Päästeameti tõend ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästealade nõuetele va kui esitatakse majutus ja või toitlustusteenust pakkuva ettevõtja tegevusloa koopia;
  8. majutus ja või toitlustusteenust pakkuva ettevõtja tegevusloa koopia;
  9. telklaagrite puhul Tervisekaitseinspektsiooni kooskõlastus noortelaagri tegevuse vastavuse kohta tervisekaitse nõuetele.

Kuhu avaldus esitada

Saada koos nõutud lisadega aadressil Spordi- ja Noorsooamet Suur-Ameerika 35, 10122 TALLINN.

Tulemus

Noortelaagrite eraldamise toetuse komisjoni otsusest antakse taotlejale teada emaili või telefoni teel, mitte toetemisest kirja teel.
Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse ameti veebilehel.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.