Noortelaagrite toetus Tallinna lastele

Avatud on taotlusvoor suvisel koolivaheajal korraldatavate noortelaagrite toetamiseks. Taotlusi laagris osalevate Tallinna laste kulude katteks saavad esitada kõik juriidilised isikud.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Isikutuvastus

Taotlusi võetakse vastu kuni 31. märtsini 2017 (k.a).

Taotlemise tingimused

 • Toetust on õigus taotleda juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, välja arvatud korraldajatel, kellele jooksval aastal on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet eraldanud sporditegevuse toetust.
 • Toetust saavad taotleda väljaspool Tallinna haldusterritooriumi korraldatavad laagrid, mille vahetuse kestuseks on vähemalt kuus ööpäeva.
 • Toetatakse noori vanuses 7–19 aastat, kelle elukohaks rahvastukuregistris on Tallinn.
 • Eraldatava noortelaagri toetuse suuruseks on kolm eurot ühe noore kohta päevas.


Noortelaagri toetuse taotlus
(hiljem ka lõpparuanne) tuleb esitada vaid Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu.

Enne taotluse esitamist tutvuge ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.
Koos taotlusega peab esitama ka taotlusvormil nõutud lisadokumendid. Lisadokumendid esitatakse samuti iseteeninduskeskkonnas (tuleb valida link "Lisa uus dokument").

Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid:

 • laagri vormikohane ajakava;
 • laagri vormikohane tegevuskava;
 • noorte püsilaagri puhul noortelaagri tegevusluba;
 • noorte projektlaagri puhul valla- või linnavalitsuse väljastatud tegevusluba, mille haldusterritooriumil laager toimub (taotletakse Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS);
 • noortelaagri kasvataja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (võib olla nimekirjana, kus on märgitud nimi, tunnistuse number, kutsestandard, kehtivuse algus ja lõpp, soovitavalt lingina);
 • laagri juhataja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia (ainult juhul, kui laagris on rohkem kui üks rühm (15 noort);
 • projektlaagri puhul majutusteenuse pakkuja kinnituskiri laagri korraldamise koha, aja broneerimise ning noorte arvu kohta;
 • puudega noortele suunatud laagri puhul taotleja kinnituskiri sihtrühma kohta;
 • telklaagrite puhul koopia dokumendist, mis tõendab laagripaiga vastavust tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;
 • taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri), kui taotluse esitaja ei ole seaduslik esindaja.

Tutvuge ka Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kaudu tegevuslubade taotlemise juhendiga Eesti Noorsootöö Keskuse veebis.

Tulemus

Noortelaagrite eraldamise toetuse komisjoni otsusest antakse taotlejale teada emaili või telefoni teel, mitte toetemisest kirja teel.
Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse ameti veebilehel.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Kadak
Aadress: Suur-Ameerika tn 35
Telefon: 6147496
E-post: tiiu.kadak@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)