Restaureerimise toetamine

Restaureerimistoetuste taotluste esitamise voor on käesolevaks aastaks lõppenud. Loodame järgmisel aastal avada jälle uue vooru. Palun jälgige kodulehe infot.

Taotluse esitanute materjale vaadakse vastavalt restaureerimistoetuste korrale läbi.

Toetuse andmise eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. Toetust antakse Tallinna linna haldusterritooriumil paiknevate kultuurimälestiste ning nii muinsuskaitsealal, miljööväärtuslikel hoonestusaladel kui ka üldplaneeringuga määratud juhtudel väljaspool miljööväärtuslikke hoonestusalasid paiknevate arhitektuuriliselt väärtuslike ja väga väärtuslike hoonete restaureerimistöödeks. Toetust saab küsida kultuurimälestise või ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks, remontimiseks ja algsel kujul taastamiseks ning kultuurimälestise optimaalsete säilitustingimuste tagamiseks. Toetuse suurus on maksimaalselt 75% restaureerimistööde kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 10 000 eurot.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Tutvu restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise korraga, mille leiad siit. Täida taotlus, mille leiad jaotusest - vormid. Toetust antakse tööde teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt sama aasta 30. novembriks. Taotlusele peab olema lisatud:

 1. Kolm hinnapakkumist. Kultuurimälestise või muinsuskaitseala paikneva hoone restaureerimistöö tegija peab omama muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusluba. Tegevuslubade loetelu on ära toodud kultuurimälestiste riiklikus registris, sellega saab tutvuda siin.
 2. Fotod restaureeritavast originaaldetailist või asendatavast hilisemast detailist ja miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone fotod kõikidest külgedest.
 3. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone amortiseerunud originaaldetaili asendamise soovi korral muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang detaili tehnilisele seisukorrale.
 4. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone originaaldetaili taastamise korral dokumentatsioon, mis tõendab detaili varasemat olemasolu ja uue detaili tööjoonised ning töövõtete kirjeldus.
 5. Vallasmälestise puhul vajadusel muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale.
 6. Lihtvolitus, kui taotleja on restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omaniku esindaja või kui kinnis- või vallasasjal on kaasomanikke.

Isikutuvastus

Digiallkirjasta, juhendi leiad siit.

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus:

Tulemus

 • Restaureerimistoetuse komisjon vaatab laekunud nõuetekohased taotlused läbi vähemalt üks kord aastas, vajadusel sagedamini. Amet informeerib taotlejat taotluse rahuldamata jätmise otsusest, toetuse andmise otsusest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamiseks saatmisest kirjalikult posti või e-posti teel maksimaalselt 10 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
 • Toetuse andmise korral esitab amet 21 päeva jooksul pärast käskkirja andmist toetuse taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mis allkirjastatakse digitaalselt. Toetuse taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul alates talle lepingu esitamisest. Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja amet lõpetab taotluse menetluse haldusaktiga.
 • Toetus makstakse lepingu alusel kas ühekordse maksena või osade kaupa toetuse saajale välja pärast töö või tööetapi lõpetamist ja inspekteerimist ning aruande kinnitamist. Toetust ette ei maksta. Aruandele tuleb lisada kulu- ja maksedokumentide koopiad.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Boris Dubovik
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Kommentaar:

Vastuvõtt toimub aadressil Raekoja plats 12.

empty   
Ametnik: Urve Arukaevu
Telefon: 6457188
E-post: urve.arukaevu@tallinnlv.ee
empty   
Ametnik: Timo Aava
Telefon: 6457174
E-post: timo.aava@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (15:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)
Osutamiskohad

Tutvu restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise korraga, mille leiad siit. Täida taotlus, mille leiad siit. Toetust antakse tööde teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt sama aasta 30. novembriks. Taotlusele peab olema lisatud:

 1. Kolm hinnapakkumist. Kultuurimälestise või muinsuskaitseala paikneva hoone restaureerimistöö tegija peab omama muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusluba. Tegevuslubade loetelu on ära toodud kultuurimälestiste riiklikus registris, sellega saab tutvuda siin.
 2. Fotod restaureeritavast originaaldetailist või asendatavast hilisemast detailist ja miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone fotod kõikidest külgedest.
 3. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone amortiseerunud originaaldetaili asendamise soovi korral muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang detaili tehnilisele seisukorrale.
 4. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone originaaldetaili taastamise korral dokumentatsioon, mis tõendab detaili varasemat olemasolu ja uue detaili tööjoonised ning töövõtete kirjeldus.
 5. Vallasmälestise puhul vajadusel muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale.
 6. Lihtvolitus, kui taotleja on restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omaniku esindaja või kui kinnis- või vallasasjal on kaasomanikke.

Isikutuvastus

Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita taotlus koos vajalike lisadega Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse ja miljööalade osakonda aadressil Raekoja plats 12, 10146 Tallinn.

Tulemus

 • Restaureerimistoetuse komisjon vaatab laekunud nõuetekohased taotlused läbi vähemalt üks kord aastas, vajadusel sagedamini. Kultuuriväärtuste Amet informeerib taotlejat taotluse rahuldamata jätmise otsusest, toetuse andmise otsusest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamiseks saatmisest kirjalikult posti või e-posti teel maksimaalselt 10 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
 • Toetuse andmise korral esitab amet 21 päeva jooksul pärast käskkirja andmist toetuse taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mis allkirjastatakse digitaalselt või vajaduse korral paberil. Toetuse taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul alates talle lepingu esitamisest. Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja amet lõpetab taotluse menetluse haldusaktiga.
 • Toetus makstakse lepingu alusel kas ühekordse maksena või osade kaupa toetuse saajale välja pärast töö või tööetapi lõpetamist ja inspekteerimist ning aruande kinnitamist. Toetust ette ei maksta. Aruandele tuleb lisada kulu- ja maksedokumentide koopiad.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Boris Dubovik
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Kommentaar:

Vastuvõtt toimub aadressil Raekoja plats 12.

empty   
Ametnik: Urve Arukaevu
Telefon: 6457188
E-post: urve.arukaevu@tallinnlv.ee
empty   
Ametnik: Timo Aava
Telefon: 6457174
E-post: timo.aava@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (15:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)
Osutamiskohad

Tutvu restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise korraga, mille leiad siit. Täida taotlus, mille leiad siit. Toetust antakse tööde teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt sama aasta 30. novembriks. Taotlusele peab olema lisatud:

 1. Kolm hinnapakkumist. Kultuurimälestise või muinsuskaitseala paikneva hoone restaureerimistöö tegija peab omama muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusluba. Tegevuslubade loetelu on ära toodud kultuurimälestiste riiklikus registris, sellega saab tutvuda siin.
 2. Fotod restaureeritavast originaaldetailist või asendatavast hilisemast detailist ja miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone fotod kõikidest külgedest.
 3. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone amortiseerunud originaaldetaili asendamise soovi korral muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang detaili tehnilisele seisukorrale.
 4. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone originaaldetaili taastamise korral dokumentatsioon, mis tõendab detaili varasemat olemasolu ja uue detaili tööjoonised ning töövõtete kirjeldus.
 5. Vallasmälestise puhul vajadusel muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale.
 6. Lihtvolitus, kui taotleja on restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omaniku esindaja või kui kinnis- või vallasasjal on kaasomanikke.

Isikutuvastus

Taotlus tuleb allkirjastada.

Kuhu avaldus esitada

Saada koos nõutud lisadega aadressil Raekoja plats 12, 10146 Tallinn.

Tulemus

 • Restaureerimistoetuse komisjon vaatab laekunud nõuetekohased taotlused läbi vähemalt üks kord aastas, vajadusel sagedamini. Kultuuriväärtuste Amet informeerib taotlejat taotluse rahuldamata jätmise otsusest, toetuse andmise otsusest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamiseks saatmisest kirjalikult posti või e-posti teel maksimaalselt 10 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
 • Toetuse andmise korral esitab amet 21 päeva jooksul pärast käskkirja andmist toetuse taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mis allkirjastatakse digitaalselt või vajaduse korral paberil. Toetuse taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul alates talle lepingu esitamisest. Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja amet lõpetab taotluse menetluse haldusaktiga.
 • Toetus makstakse lepingu alusel kas ühekordse maksena või osade kaupa toetuse saajale välja pärast töö või tööetapi lõpetamist ja inspekteerimist ning aruande kinnitamist. Toetust ette ei maksta. Aruandele tuleb lisada kulu- ja maksedokumentide koopiad.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Boris Dubovik
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Kommentaar:

Vastuvõtt toimub aadressil Raekoja plats 12.

empty   
Ametnik: Urve Arukaevu
Telefon: 6457188
E-post: urve.arukaevu@tallinnlv.ee
empty   
Ametnik: Timo Aava
Telefon: 6457174
E-post: timo.aava@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (15:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)
Osutamiskohad