Restaureerimise toetamine

2017.a.  toetuste taotluste vastuvõtmine on lõppenud. Kellel huvi toetuse taotlemiseks, siis uus taotluste vastuvõtmise voor avatakse järgmise aasta alguses.

Toetuse andmise eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine.

 

 

 

Loe edasiKuva vähem

Toetust ei anta miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone interjööridetailide restaureerimiseks Tutvu meelespeaga, mis asub jaotuses Vormid .

Toetatakse kultuurimälestiste, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate hoonete, miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ning üldplaneeringuga määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Toetakse konserveerimist, algsel kujul taastamist ning optimaalsete säilitustingimuste tagamist.

Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb vastavalt muinsuskaitseseadusele lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast. Kultuurimälestise restaureerimiseks peab olema ameti väljastatud tööde alustamise luba ning töid võib teostada ainult vastava tegevusloaga isik.

Restaureerimistoetusteks on eraldatud 90 000 eurot, toetuse maksimaalne suurus on 10 000 eurot ja toetuse maksimaalne määr 75% toetatava restaureerimistöö maksumusest. Toetust antakse tööde teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt käesoleva aasta 30. novembriks. Tööde teostamiseks vajalik dokumentatsioon (ehitusprojekt, muinsuskaitselised eritingimused, välisviimistluse põhiprojekt, restaureerimisprojekt, restaureerimistööde tegevuskava jne) peaks olema kooskõlastatud juba enne taotluse esitamist. Taotlusele tuleb lisada kooskõlastatud dokumentatsiooni alusel võetud kolm hinnapakkumist, milles peavad olema kirjeldatud toetuse arvelt kavandatavad tööd, tööde teostamisel kasutatavad materjalid vastavalt heale restaureerimistavale ning fotod originaaldetailist/objektist. Vallasmälestise puhul tuleb lisada tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale.

Toetust ei anta miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone interjööridetailide restaureerimiseks.

1. Vali taotlemise liik:

Tutvu restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise korraga, mille leiad siit. Täida taotlus, mille leiad jaotusest - vormid. Toetust antakse tööde teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt sama aasta 30. novembriks. Taotlusele peab olema lisatud:

 1. Kolm hinnapakkumist. Kultuurimälestise või muinsuskaitseala paikneva hoone restaureerimistöö tegija peab omama muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusluba. Tegevuslubade loetelu on ära toodud kultuurimälestiste riiklikus registris, sellega saab tutvuda siin.
 2. Fotod restaureeritavast originaaldetailist või asendatavast hilisemast detailist ja miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone fotod kõikidest külgedest.
 3. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone amortiseerunud originaaldetaili asendamise soovi korral muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang detaili tehnilisele seisukorrale.
 4. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone originaaldetaili taastamise korral dokumentatsioon, mis tõendab detaili varasemat olemasolu ja uue detaili tööjoonised ning töövõtete kirjeldus.
 5. Vallasmälestise puhul vajadusel muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale.
 6. Lihtvolitus, kui taotleja on restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omaniku esindaja või kui kinnis- või vallasasjal on kaasomanikke.

Isikutuvastus

Digiallkirjasta, juhendi leiad siit.

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus:

Tulemus

 • Restaureerimistoetuse komisjon vaatab laekunud nõuetekohased taotlused läbi vähemalt üks kord aastas, vajadusel sagedamini. Amet informeerib taotlejat taotluse rahuldamata jätmise otsusest, toetuse andmise otsusest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamiseks saatmisest kirjalikult posti või e-posti teel maksimaalselt 10 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
 • Toetuse andmise korral esitab amet 21 päeva jooksul pärast käskkirja andmist toetuse taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mis allkirjastatakse digitaalselt. Toetuse taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul alates talle lepingu esitamisest. Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja amet lõpetab taotluse menetluse haldusaktiga.
 • Toetus makstakse lepingu alusel kas ühekordse maksena või osade kaupa toetuse saajale välja pärast töö või tööetapi lõpetamist ja inspekteerimist ning aruande kinnitamist. Toetust ette ei maksta. Aruandele tuleb lisada kulu- ja maksedokumentide koopiad.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Boris Dubovik
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Vastuvõtt toimub aadressil Raekoja plats 12.

empty   
Ametnik: Timo Aava
Telefon: 6457174
E-post: timo.aava@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

kinnismälestised eeslinnades (Nõmme, Kopli, Kadriorg jne); miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknev või üldplaneeringuga arhitektuuriliselt väärtuslikuks tunnistatud hoone või selle osa

empty   
Ametnik: Henry Kuningas
Telefon: 6457187
E-post: henry.kuningas@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

kinnismälestised vanalinnas ja vanalinna muinsuskaitsealal paiknev ehitis või selle osa

empty   
Ametnik: Boris Dubovik
Aadress: Raekoja plats 12
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

tööstusmälestised, kalmistud, kinnismälestistest avalikud hooned

empty   
Ametnik: Eero Kangor
Aadress: Raekoja plats 12
Telefon: 6457189
E-post: eero.kangor@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

vallasmälestised

Vastuvõtuajad
E (15:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)
Osutamiskohad

Tutvu restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise korraga, mille leiad siit. Täida taotlus, mille leiad siit. Toetust antakse tööde teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt sama aasta 30. novembriks. Taotlusele peab olema lisatud:

 1. Kolm hinnapakkumist. Kultuurimälestise või muinsuskaitseala paikneva hoone restaureerimistöö tegija peab omama muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusluba. Tegevuslubade loetelu on ära toodud kultuurimälestiste riiklikus registris, sellega saab tutvuda siin.
 2. Fotod restaureeritavast originaaldetailist või asendatavast hilisemast detailist ja miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone fotod kõikidest külgedest.
 3. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone amortiseerunud originaaldetaili asendamise soovi korral muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang detaili tehnilisele seisukorrale.
 4. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone originaaldetaili taastamise korral dokumentatsioon, mis tõendab detaili varasemat olemasolu ja uue detaili tööjoonised ning töövõtete kirjeldus.
 5. Vallasmälestise puhul vajadusel muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale.
 6. Lihtvolitus, kui taotleja on restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omaniku esindaja või kui kinnis- või vallasasjal on kaasomanikke.

Isikutuvastus

Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita taotlus koos vajalike lisadega Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse ja miljööalade osakonda aadressil Raekoja plats 12, 10146 Tallinn.

Tulemus

 • Restaureerimistoetuse komisjon vaatab laekunud nõuetekohased taotlused läbi vähemalt üks kord aastas, vajadusel sagedamini. Kultuuriväärtuste Amet informeerib taotlejat taotluse rahuldamata jätmise otsusest, toetuse andmise otsusest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamiseks saatmisest kirjalikult posti või e-posti teel maksimaalselt 10 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
 • Toetuse andmise korral esitab amet 21 päeva jooksul pärast käskkirja andmist toetuse taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mis allkirjastatakse digitaalselt või vajaduse korral paberil. Toetuse taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul alates talle lepingu esitamisest. Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja amet lõpetab taotluse menetluse haldusaktiga.
 • Toetus makstakse lepingu alusel kas ühekordse maksena või osade kaupa toetuse saajale välja pärast töö või tööetapi lõpetamist ja inspekteerimist ning aruande kinnitamist. Toetust ette ei maksta. Aruandele tuleb lisada kulu- ja maksedokumentide koopiad.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Boris Dubovik
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Vastuvõtt toimub aadressil Raekoja plats 12.

empty   
Ametnik: Timo Aava
Telefon: 6457174
E-post: timo.aava@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

kinnismälestised eeslinnades (Nõmme, Kopli, Kadriorg jne); miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknev või üldplaneeringuga arhitektuuriliselt väärtuslikuks tunnistatud hoone või selle osa

empty   
Ametnik: Henry Kuningas
Telefon: 6457187
E-post: henry.kuningas@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

kinnismälestised vanalinnas ja vanalinna muinsuskaitsealal paiknev ehitis või selle osa

empty   
Ametnik: Boris Dubovik
Aadress: Raekoja plats 12
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

tööstusmälestised, kalmistud, kinnismälestistest avalikud hooned

empty   
Ametnik: Eero Kangor
Aadress: Raekoja plats 12
Telefon: 6457189
E-post: eero.kangor@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

vallasmälestised

Vastuvõtuajad
E (15:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)
Osutamiskohad

Tutvu restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise korraga, mille leiad siit. Täida taotlus, mille leiad siit. Toetust antakse tööde teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt sama aasta 30. novembriks. Taotlusele peab olema lisatud:

 1. Kolm hinnapakkumist. Kultuurimälestise või muinsuskaitseala paikneva hoone restaureerimistöö tegija peab omama muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusluba. Tegevuslubade loetelu on ära toodud kultuurimälestiste riiklikus registris, sellega saab tutvuda siin.
 2. Fotod restaureeritavast originaaldetailist või asendatavast hilisemast detailist ja miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone fotod kõikidest külgedest.
 3. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone amortiseerunud originaaldetaili asendamise soovi korral muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang detaili tehnilisele seisukorrale.
 4. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone originaaldetaili taastamise korral dokumentatsioon, mis tõendab detaili varasemat olemasolu ja uue detaili tööjoonised ning töövõtete kirjeldus.
 5. Vallasmälestise puhul vajadusel muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale.
 6. Lihtvolitus, kui taotleja on restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omaniku esindaja või kui kinnis- või vallasasjal on kaasomanikke.

Isikutuvastus

Taotlus tuleb allkirjastada.

Kuhu avaldus esitada

Saada koos nõutud lisadega aadressil Raekoja plats 12, 10146 Tallinn.

Tulemus

 • Restaureerimistoetuse komisjon vaatab laekunud nõuetekohased taotlused läbi vähemalt üks kord aastas, vajadusel sagedamini. Kultuuriväärtuste Amet informeerib taotlejat taotluse rahuldamata jätmise otsusest, toetuse andmise otsusest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamiseks saatmisest kirjalikult posti või e-posti teel maksimaalselt 10 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
 • Toetuse andmise korral esitab amet 21 päeva jooksul pärast käskkirja andmist toetuse taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mis allkirjastatakse digitaalselt või vajaduse korral paberil. Toetuse taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul alates talle lepingu esitamisest. Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja amet lõpetab taotluse menetluse haldusaktiga.
 • Toetus makstakse lepingu alusel kas ühekordse maksena või osade kaupa toetuse saajale välja pärast töö või tööetapi lõpetamist ja inspekteerimist ning aruande kinnitamist. Toetust ette ei maksta. Aruandele tuleb lisada kulu- ja maksedokumentide koopiad.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Boris Dubovik
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Vastuvõtt toimub aadressil Raekoja plats 12.

empty   
Ametnik: Timo Aava
Telefon: 6457174
E-post: timo.aava@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

kinnismälestised eeslinnades (Nõmme, Kopli, Kadriorg jne); miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknev või üldplaneeringuga arhitektuuriliselt väärtuslikuks tunnistatud hoone või selle osa

empty   
Ametnik: Henry Kuningas
Telefon: 6457187
E-post: henry.kuningas@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

kinnismälestised vanalinnas ja vanalinna muinsuskaitsealal paiknev ehitis või selle osa

empty   
Ametnik: Boris Dubovik
Aadress: Raekoja plats 12
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

tööstusmälestised, kalmistud, kinnismälestistest avalikud hooned

empty   
Ametnik: Eero Kangor
Aadress: Raekoja plats 12
Telefon: 6457189
E-post: eero.kangor@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

vallasmälestised

Vastuvõtuajad
E (15:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)
Osutamiskohad