Rõdude ja varikatuste toetus

Korteriühistute rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toetuse andmise eesmärk on toetada linna elanike omaalgatust ja ühistegevust, juhtida tähelepanu vajadusele tagada rõdude ja varikatuste turvalisus ning selgitada välja rõdude ja varikatuste tehnoseisund.

Loe edasiKuva vähem

Toetus on linna eelarvevahenditest ühekordselt makstav rahasumma ja seda antakse korteriühistule linna haldusterritooriumil asuva, enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kolme või enama korteriga elamu rõdude, lodžade ja välisuste kohal paiknevate varikatuste ehitustehnilise seisukorra kontrollimiseks. Toetuse maksimaalmäär on kuni 70% ekspertiisi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot korterelamu kohta. Toetust ei anta enne 2018. aastat tehtud ekspertiisi maksumuse katmiseks. Ekspertiis peab sisaldama hinnangut kogu korterelamu rõdude ja varikatuste ehitustehnilise seisukorra kohta ning andma soovitused nende renoveerimise ja hooldamise kohta. Ekspertiisi all peetakse silmas ehitusseadustiku §-s 18 reguleeritud ehitise auditit. Eelnõus eelistatakse terminit ekspertiis, sest see on kõnekeeles rohkem levinum ning sihtrühmale paremini mõistetavam. Enne 2015. a jõustunud ehitusseadustikku kehtinud ehitusseadus kasutas terminit ehitise ekspertiis.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal kas ei ole linna ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevused tasutud maksegraafiku kohaselt;taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust.taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse enne taotluse esitamist. Ekspertiisi teostanud isik peab vastama ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 ning §-des 23 ja 24 sätestatud nõuetele. Tasub silmas pidada, et ehitusseadustiku määruse nr 108 lisa 1 alusel on ehituste auditi tegemise õigus ainult EKR tase 8 volitatud inseneridel ja varasema 5-tasemelise raamistiku kutsestandardi alusel välja antud volitatud ehitusinsener V kutsetunnistusega inseneridel.