Terviseprojektide toetamine

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Taotlused esitatakse kord kvartalis ja taotluste
esitamise tähtajad on 20. jaanuar, 20.aprill, 31.august ja 31. oktoober.Taotluste vastavust kehtestatud nõuetele kontrollivad vastavalt valdkonnale tervishoiuosakonna spetsialistid, kes koostavad ja esitavad Tallinna Tervisenõukogule kokkuvõtva tabeli esitatud taotlustest.

Tulemus

Tervisenõukogu liikmed vaatavad esitatud taotlused
läbi koosolekul ja teevad Ameti juhatajale ettepanekud toetuse andmise või
mitteandmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta; Toetuse
andmise või mitteandmise otsustab Ameti juhataja 7 (seitse) tööpäeva jooksul komisjoni
otsuse tegemisest.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti otsusega mittenõustumisel saab Taotleja esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil ta tulemusest teada sai või oleks pidanud teada saama, vaide linnavalitsusele. Kui vaidemenetluse tulemus ei rahulda Taotlejat, on tal õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Kontaktandmed
Aadress: Paldiski mnt 48a
Telefon: 6457440
E-post: sotsiaal@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (15:00 - 18:00)
N (10:00 - 12:00)