Üldhooldekodu teenus

Teenuse eesmärk on kindlustada eakatele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega, ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus.

Loe edasiKuva vähem

Tallinna linna eelarve vahenditest tasutakse teenuse eest osaliselt, kui teenuse kasutaja ise ja/või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole oma tervise, kõrge vanuse või vähekindlustatuse tõttu võimelised isikule vajalikku hooldust tagama.

Teenust vajav isik, kes taotleb teenuse eest tasumisel abi, esitab elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku taotluse, milles põhjendab teenuse vajaduse, nimetab asjaolud, mis tingivad pideva kõrvalabi, hooldamise, põetamise ja järelevalve vajaduse, ning selgitab, miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.


Tallinna eakatele osutab teenust Iru Hooldekodu, Hooldekodu tee 2, Tallinn 13914, tel 6062802, e-post: iru@iruhk.ee. Kui Iru Hooldekodus puudub vaba koht, suunatakse isik tema nõusolekul mujal Tallinnas, Harjumaal või Eestis asuvasse üldhooldekodusse, andmeid vaata Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Elukohajärgsele linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale tuleb esitada kirjalik taotlus, milles põhjendatakse teenuse vajadus ning nimetatakse asjaolud, mis tingivad pideva kõrvalabi, hooldamise, põetamise ja järelevalve vajadusen ning miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Hoolekandeosakonna juhataja või tema asetäitja teeb teenuse eest osalise tasumise otsuse ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet valib teenuse osutaja. Teenust vajav isik je teenuse osutaja sõlmivad teenuse lepingu.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Hoolekandeosakonna juhataja või tema asetäitja otsusega mittenõustumisel saab esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Harju maavanemale või kaebuse halduskohtule.