Vajaduspõhine peretoetus

2016. aastal on vajaduspõhise peretoetuse sissetuleku piir perekonna esimese liikme kohta 358 eurot, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele pereliikmele 179 eurot ja igale alla 14-aastasele pereliikmele 107,4 eurot. Toetust määrab ja maksab linnaosa sotsiaalhoolekande osakond riigieelarve vahenditest ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud tingimustel. Toetust makstakse esimese lapse kohta 45 eurot, kahe ja enama lapse kohta 90 eurot kuus. Täpsem informatsioon vajaduspõhisest peretoetusest on sotsiaalministeeriumi kodulehel. Vajaduspõhist peretoetust saab taotleda isik, kes saab vähemalt ühe perekonda kuuluva lapse eest lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel. Taotlus tuleb esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.
VOLDIK

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Kirjuta avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks. Avalduses peavad olema kirjas kõik pereliikmed koos isikukoodide või sünniaegadega. Lisa avaldusele dokumendid, mis tõendavad pereliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita koos nõutud dokumentidega elukohajärgsesse sotsiaalosakonda.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Kui toetust ei määrata, saab esitada vaide Harju maavanemale või kaebuse Tallinna Halduskohtule.