Üldhooldekodu teenus

Üldhooldekoduteenuse eesmärk on kindlustada eelkõige üksi elavate eakate, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega, ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus. Üldhooldekodu koha taotlejate järjekorda võetakse Tallinna eakad, kes ise või kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervise, kõrge vanuse ja vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised isikule hooldust tagama.
Kui eakas inimene, tema pereliige või hooldaja soovib taotleda hooldekodu koha maksmisel Tallinna linna kaasfinantseerimist, tuleb tal pöörduda elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna poole, kus selgitatakse välja, kas linna osaluse saamine on õigustatud. Hooldekodusse suunamine korraldatakse läbi ameti juurde moodustatud komisjoni.
Kui linnale kuuluvas Iru Hooldekodus puudub vaba koht, suunatakse isik tema nõusolekul teisesse Eesti hooldekodusse.
Tallinna eakatele osutavad hooldekoduteenust :
Tallinna linna hoolekandeasutus – Iru Hooldekodu, Hooldekodu tee 2, Tallinn 13914, tel 6062802, e-post: iru@iruhk.ee.
teised Eesti hooldekodud (hooldekodude andmed ja kontaktid on sotsiaalministeeriumi koduleheküljel http://www.sm.ee/sinule/eakale/hoolekandeasutused.html)

Rakendatakse omaosalust. Teenuse saaja võtab endale kohustuse tasuda 95% oma igakuisest pensionist või muust sissetulekust, kuid mitte rohkem kui kinnitatud hoolduskulu.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Taotlemine: teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast. Tallinna linna kaasfinantseerimisel hooldekodusse taotleja esitab elukohajärgsele linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse:
1. isiku nimi, sünniaeg, elukoht, isiku ja esindajate kontaktandmed;
2. üldhooldekodusse paigutamise vajadus, näidates ära põhjused, mis tingivad ööpäevase hooldamise ja kõrvalabi ja/või igapäevase põetuse vajaduse ning asjaolud, miks ei ole võimalik nimetatud vajadusi rahuldada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
3. isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta ja nende kontaktandmed;
4. isiku kohustus tasuda üldhooldekodus kehtivate hoolduskulude katmiseks omaosalustasuna 95% igakuisest pensionist või muust igakuisest sissetulekust;
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
5. koopia isikut tõendavast dokumendist;
6. koopia Arstliku Ekspertiisi Komisjoni (AEK-i) otsusest selle olemasolul;
7. väljavõte haigusloost (sh teave nakkushaigustest, psühhiaatrilisest diagnoosist, sõltuvustest) koos arsti kinnitusega igapäevase põetamise või hoolduse vajalikkusest;
8. geriaatrilise või rehabilitatsioonimeeskonna otsus selle olemasolul;
9. tõend pensioni või muu igakuise sissetuleku suuruse kohta;
10. seadusjärgsete ülalpidajate taotlus hoolduskulude osaliseks või täielikuks tasumiseks linna poolt koos dokumentidega, mis tõendavad, et nad ei ole suutelised kohaselt täitma perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ja seadusjärgsete ülalpidajate kirjalik kohustus hoolduskulude osalise tasumise kohta.
Linnaosavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Isik on vajadusel suunatud ööpäevaringsele hooldusele hoolekandeasutuses.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Pöörduda teenuse osutaja poole.