Erivajadusega laps lasteaias

Sobiva alushariduse omandamise võimaluse erivajadusega lapsele soovitab nõustamiskomisjon

Tallinna Asunduse Lasteaias tegeletakse erivajadusega lastega vastavalt nende huvidele, arengule ja võimetele. Vajadusel koostatakse lapsele individuaalne õppekava, milles on fikseeritud konkreetse lapse eesmärgid õppeaastaks. Individuaalset õppekava tutvustatakse lapsevanemale perevestlusel.

Igapäevaselt planeeritakse  erivajadusega lapsele tegevused selliselt, et need toetaksid tema igakülgset arengut. Tegevuste planeerimisel arvestatakse maksimaalselt lapse erivajadusega, tagades lapsele võimaluse õppida nii koos teistega väikeses grupis kui ka individuaalselt.

Arenguliste erivajadustega laste jaoks on Tallinna Asunduse Lasteaias avatud sobitusrühm, kus tavalaste sees on kuni kolm erivajadusega last. Sobitusrühma võetakse erivajadusega lapsi vastu läbi nõustamiskomisjoni.

 

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamist reguleerib Sotsiaalministri 12. augusti 2010. a määrus nr 49  Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine Tallinnas.

  

 

Viimati muudetud: 13.02.2013