Lasteaia missioon ja visioon

Tallinna Asunduse Lasteaia missioon on:  

Kostöös peredega ning lähtudes lapsekeskse metoodika    põhimõtetest toetame lapse füüsilist, emotsionaalset ja    sotsiaalset arengut, pakkudes talle erinevaid teadmisi, oskusi    ja kogemusi - nii kasvab lapsest igakülgselt loov isiksus.  

Tallinna Asunduse Lasteaia visioon on:  

Kaasaegses mängu- ja õpikeskkonnas tegutseb loov ja    rõõmsameelne laps, kelle individuaalsust arvestatakse koostöös    tema perega.  

Meie lasteaed on koht, kus:  

  • lapsest kasvab iseseisvalt otsustav isiksus    
  • lapsele on loodud turvaline ja hooliv keskkond igakülgseks    arenguks    
  • toimub pidev koostöö lastevanematega, andmaks neile nõu nii    kasvatus- kui õppeküsimustes    
  • lastega tegeleb ühtne arenemisvõimeline meeskond, kes    lähtub kogu oma tegevuses lapse huvidest ja vajadustest    

Laste õpetamisel ja kasvatamisel lähtutakse lapsekeskse    metoodika põhimõtetest, väärtustades järgmisi    põhimõtteid:   

  • Mängulisus      

Laps õpib iga päev midagi uut läbi mängu. Õppimine ja arenemine    toimub mängu kaudu. Täiskasvanute ülesanne on tagada turvaline    ja lapsekeskne keskkond mängimiseks.   

  • Individualiseerimine      

Et osata individualiseerida, peavad täiskasvanud teadma lapse    tervist, kehalist, vaimset ja emotsionaalset arengut.    Täiskasvanud jälgivad last ning annavad hinnangu tema arengule.    Vajadusel koostatakse individuaalne õppeplaani.  

Individualiseerimise peamiseks toetajaks on lapsekeskne    rühmaruum, kus tegevuskeskustes on lastele planeeritud nende    arengutasemele vastavad tegevused ning lastele on antud    võimalus ise valida tegevuse aeg ja koht.   

  • Valikuvõimaluste loomine      

Täiskasvanud loovad rühmaruumi korralduse abil lastele    valikuvõimalused. Sobivaim selleks on tegevuskeskuste    põhimõtetel toimiv rühmaruum. Tegevuskeskustes on lastele antud    võimalus olla isikupärane ning vastavalt võimetele ja huvidele    valikuid teha.   

  • Perekonna osalus      

Olulisel kohal on suhtlemine lasteaia ja lapse pere vahel.    Pered on alati oodatud lasteaeda mängima, abistama ja    õpetajatega kohtuma. Peresid julgustatakse ühinema laste    tegevustega ja lastele tutvustama oma oskusi.

Viimati muudetud: 23.11.2017