Käimasolevad ideekonkursid

Pressiteade:

Vana-Kalamaja tänava uuestisünd liidab Kalamaja Vanalinna ja mereäärega sotsiaalselt laetud tänavaruumiga.

Vana-Kalamaja tänavaruumi ideekonkursi võitjate väljakuulutamine ja näituse avamine toimub teisipäeval 10. oktoobril kell 17.00 – 18.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue majas.

21. septembril lõppes Vana-Kalamaja tänavaruumi arhitektuurivõistlus.  Ideekonkursile esitati kaheksa kõrgetasemelist ideekavandit, mille seast teisipäeval teist korda kogunenud žürii valis välja Kalamajja kõige paremini sobivad tänavaruumi lahendused.

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida uus ja oluliselt jalakäija- ja ratturi sõbralikum lahendus Vana-Kalamaja tänavale. Võistlustöödelt oodati silmapaistvaid, kuid samas miljöötundlike arhitektuurseid ettepanekuid ka Kalamaja keskväljaku ja Balti jaama lähirongide paviljoni ette kavandatava jaama väljaku kujundusele. Balti Jaama esisele väljakule ning Kotzebue väljakule esitatigi hulk põnevaid ja erinäolisi lahendusi, mille vahel valiku tegemine oli žüriil tõsiselt keeruline.

Viis auhinnatud  tööd tähestikulises järjekorras on tööd märgusõnadega „DÜÜNID“,  „ELUTUBA“, „KAJAKAS“, „KASVULAVA“ ja „MINU NÄOGA TÄNAV“.

Võidutööde autorid ja preemiate jagunemine tehakse teatavaks teisipäeval 10 oktoobril kel 17.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumi uues Kotzebue majas.  Ideekonkursi võidutööks valitud töö puhul tõstis žürii esile töö ühtlast inim-mõõdulist ja miljöötundlikku kujundust. Huvitav lahendus on pakutud Kotzebue väljakule, mis istutatavate puude, kogukonnamaja ja linnamööbli lisamisega saab  konkreetsema kuju ning pakub mitmesuguseid tegevusvõimalusi kogukonnale ja koolirahvale. Balti Jaama reisijate paviljoni ette kioskite asemele loodav Jaama plats on seevastu avar tuues esile nii ajaloolise jaamahoone kui panoraamvaate Toompeale. Toompuiesteest hakkab projekti realiseerimisel üle saama otse väljakult maa pealt. Žürii esimees linnapea KT Taavi Aas tõstis võidutöö puhul esile, et võidutöö võlus oskusega ühendada tervikuks Kalamajalik intiimsus linliku suurejoonelisusega. Väljapakutud on tänavaruumi lahendus, mis võimaldab kõrvuti argiste tegevustega nagu kõndimine, rattaga sõitmine ja auto parkimine katsetada ka uuenduslike tänavaruumi kasutusviisidega nagu linnaaianduse viljelemine ja kogukonna maja rajamine.“

Võistlustöödega saab tutvuda all oleval lingil:

https://www.dropbox.com/sh/uwqc8gb2ated4un/AABP23o41D_hVqWzYnXHmckDa?dl=0

----------------------------------

Kuulutati välja Vana-Kalamaja tänavaruumi arhitektuurivõistluse riigihange.

11. juulil kuulutati välja Vana-Kalamaja tänavaruumi arhitektuurivõistluse riigihange. Ideekonkurss lõppeb 21. septembril 2017. 

Tallinna peaarhitekti Endrik Männi sõnul on arhitektuurivõistluse eesmärgiks leida uus ja oluliselt jalakäija- ja ratturi sõbralikum lahendus Vana-Kalamaja tänavale. „Võistlustöödelt oodatakse silmapaistvaid, kuid samas miljöötundlike arhitektuurseid ettepanekuid ka Kalamaja keskväljaku ja Balti jaama lähirongide paviljoni ette kavandatava jaama väljaku kujundusele,“ sõnas Mänd. „Kui me Peatänava projektiga taastame väljaku ja bastionivööndit ajalooliselt ümbritsenud glassiipuiestee Viru väljakul, siis seda sama teeme ka siin Balti jaama juures – taastame väljaku koos glassiipuiesteega.“

Projekti laiemaks eesmärgiks on läbi viia avatud ja kaasava protsessina tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine, mille tulemusena saadakse kaasaegne ja inimsõbralik tänavaruum. Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise eesmärgiks on Kalamaja olulisima tänava kujundamine jalakäijaid ja jalgrattureid eelistavaks ning asumit liitvaks linnaruumiks. Praegune tänava ruumijaotus on autokeskne, kõnniteed on kitsad ning liikluskorraldus soosib autokasutust, sobilik kujundus ja haljastus  puudub. Vajalik on senisest oluliselt tasakaalustatumalt erinevate liikumisviisidega arvestav tänavaruum, samuti tänaval viibimiseks sobiliku keskkonna kujundamine, et kergliiklus kui liikumisviis muutuks atraktiivsemaks.

„Tallinna Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti büroo tellitud uuringud on näidanud selgelt, et autoliiklusega Põhja-Tallinnas elanike liikumisvajadusi ei ole tulevikus võimalik lahendada ning seetõttu on oluline pakkuda reaalseid alternatiive. Linnakeskuse piiril asuvas Kalamaja asumis on peamiseks ja loomulikuks liikumisviisiks jala käimine ja jalgrattal liikumine, mistõttu tulebki tänavaruum kujundada neist lähtuvalt,“ lisas linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer.

Projekti tulemusena ehitatakse Vana-Kalamaja tänavast mugava ja avara kergliiklusruumiga tänav. Elanikel paraneb kergliiklusühendus Kalamaja asumi ja linnakeskuse vahel, turistidele tekib Vanalinnast väärtuslikku puitasumisse, mere äärde ja Lennusadamasse kulgev selge liikumistee, mis Balti Jaamast möödudes tagab mugava ligipääsetavuse kogu linnapiirkonna, Harjumaa ja kõigile Eesti elanikele.

„Projekt on olulise mõjuga linna avamisel merele ning haakub koostatava merevisiooni ideestikuga,“ rõhutas Mänd. Mugav kergliiklusühendus Balti-Jaamaga loob samuti eeldused ühistranspordi suuremaks kasutuseks.

Peamised muudatused on:

  • Vana – Kalamaja tänavaruumi ümber jagamine laiendades jalakäijate ja ratturite ala ning kitsendades sõiduteed. Parkimine tänaval valdavalt säilib.
  • Kalamaja väljaku muutmine peamiselt jalakäijate alaks, samal ajal tagades autodele peatumiskohad laste kooli toomiseks / viimiseks.
  • Tallinna Balti jaama lähirongide paviljoni ette (jalakäijate) väljaku kavandamine ning olemasolevate kioskite likvideerimine.
  • Jalakäijatele ja ratturitele uute reguleeritud (fooriga) ülekäiguradade kavandamine Toompuiesteele jalakäijate tunneli asemele või lisaks.

Projekti ala asub Tallinna Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosas ning hõlmab Vana-Kalamaja tänav ja Balti Jaama esise ala (asukoha skeem lisatud). Rekonstrueeritava tänavaruumi pikkus on kokku 1,1 km.

Võistluse idee algatas Telliskivi Selts aastal 2012, kes korraldas ka vastavasisulise küsitluse tänavaelanike seas. Võistlustingimused koostas Tallinna Linnaplaneerimise Amet ning käesoleva aasta kevadel toimus võistlustingimuste avalik arutelu Salme Kultuurikeskuses. Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise projekt kuulub Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 ptk. 9 meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ Tallinna linnapiirkonna tegevuskavasse. Vana-Kalamaja tänavaruumi arhitektuurivõistluse korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet koostöös Eesti Arhitektide Liiduga. 

Võistlusülesanne

Võistluseeskiri

Viimati muudetud: 06.10.2017