Linnaruumilise arengu ettepanekud


Struktuurplaan on sisuliselt piirkonna kontaktvööndi analüüs, millele on lisatud üldisem linnaehituslik arenguvisioon. Õigusaktid struktuurplaani planeerimisinstrumendina ei käsitle, seega ei saa struktuurplaan luua isikutele siduvaid õigusi ega kohustusi, sealhulgas anda ega piirata ehitusõiguse mahtu. Ehitusõiguse määramise aluseks on avalikult menetletav detailplaneering. 

Tallinna kui ka teiste suuremate omavalitsusüksuste probleemiks strateegilisel planeerimisel on planeeringute koostamine üksikute kruntide kaupa. Suuremate ja struktuurilt keerulisemate alade detailplaneeringute koostamise algatamine eeldab aga objektiivset linnaehituslikku analüüsi. Sellist analüüsi ei ole otstarbekas lasta tellida planeeringuala kinnistuomanikel, kes lähtuvad sisuliselt erahuvidest. Linna kohus planeerimismenetluses on tasakaalustada eraomanike ja avalikke huve.

Eeltoodust tulenevalt ongi Tallinna linn asunud koostama linnaehituslikke analüüse, mida on nimetatud struktuurplaanideks ja mille koostamise käigus fikseeritakse üldised põhimõtted ja lahendused, millest lähtuda detailplaneeringute algatamisel. Oma olemuselt on tegemist dokumendiga, milles analüüsitakse suuremaid ja struktuurilt keerulisemaid terviklikke alasid linnas enne detailplaneeringute koostamise algatamist. Sisuliselt võib struktuurplaani põhijoonise võrdsustada detailplaneeringu algatamise eskiisi kontaktvööndi analüüsi joonisega, mis üldjuhul koostatakse detailplaneeringu algatamist taotlenud isiku tellimuse alusel ning mis keerulisemas situatsioonis, mitmeid kinnistuomanikke hõlmaval alal, ei ole andnud kooskõlalist lahendust.

 

1. Mustjõe struktuurplaan

Seletuskiri

Joonised:

 

2. Paljassaare sadama-ala struktuurplaan

3. Sossi mäe struktuurplaan

Sossi mäe struktuurplaani seletuskiri

Joonised:

3D vaated:

4. Lauluväljaku ja Maarjamäe lossi vahelise ala struktuurplaan

Lauluväljaku ja Maarjamäe lossi vahelise ala struktuurplaani seletuskiri

Joonised:

5. Tallinna rannapromenaadi linnaruumilise arengu ettepanek

6. Narva mnt - Mäe tn ristmiku piirkonna struktuurplaan

7. Kesklinna sadama-ala detailplaneeringu eskiis

8. Tartu mnt. - Peterburi mnt. - Majaka tn. sihi ja raudtee vahelise ala struktuurplaan

 9. Ülemiste transpordisõlm

 10. Tallinna ühistranspordi terminalide perspektiivsete asukohtade valik ja linnaruumiline analüüs

11. Laikmaa terminal

12. Ülemiste ühisterminali rajamise eeliste väljaselgitamine

Viimati muudetud: 18.12.2014