AvalehtLinnaplaneerimise koduleht › Üldplaneeringud

Nõmme linnaosa üldplaneering (tööversioon/menetluses)


Üldplaneeringu eesmärk

Nõmme linnaosa üldplaneeringuga määratakse linnaosa territooriumi ruumilise arengu ja maakasutuse põhimõtted ning antakse regulatsioon ehitamiseks. Üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisel, projekteerimisel ja ehitamisel Nõmme Linnaosas.

Üldplaneeringu koostamisel on järjepideva ruumilise arengu eesmärgil aluseks võetud varem koostatud linnaosa ruumilist arengut suunavad dokumendid eelkõige Tallinna üldplaneering ja Nõmme ehitusmäärus, mida on täpsustatud ja täiendatud. 

----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu menetlusdokumendid

 1. Nõmme linnaosa üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
 2. Nõmme linnaosa üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine (Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjon)
 3. Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
 4. Nõmme linnaosa üldplaneeringu KSH aruanne
 5. Nõmme linnaosa üldplaneeringu KSH heakskiidetud
 6. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kooskõlastuste tabel (12.2011)
 7. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kooskõlastuste tabel (02.2017)

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu seletuskiri ja kaardid (vastuvõtmisele, märts 2017)

 1. Seletuskiri
 2. Maakasutus 
 3. Rohevõrgustik 
 4. Asendiskeem
 5. Väärtused ja piirangud 
 6. Teed
 7. Kergliiklusteed
 8. Ühistransport
 9. Sotsiaalne infrastruktuur
 10. Miljööväärtuslikud hoonestusalad 
 11. Kehtestatud ja menetluses detailplaneeringud
 12. Maaomand
 13. Maa sihtotstarve
 14. Elektrivarustus 
 15. Gaasivarustus 
 16. Kaugküte 
 17. Veevarustus 
 18. Sademeveekanalisatsioon 
 19. Kanalisatsioon 

-----------------------------------------------------------------------

Lisamaterjalid

 1. Nõmme linnaosa ehitusmäärus
 2. Hiiu elevaatori ala võimalikud arengusuunad (Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitektuuri 4.kursus 2009)
 3. Hiiu elevaatori ala struktuurplaani põhijoonis

 

Täiendavat informatsiooni koostamisel oleva Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohta saab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekti büroo linnaplaneerija Olari Kärmase käest.

 

 

Viimati muudetud: 31.03.2017