Muinsuskaitse ja restaureerimistoetused

Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingu alusel täidab muinsuskaitseseadusest tulenevaid kohustusi Tallinna linnas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond.

Muinsuskaitse osakonna eesmärgiks on hoida ja teadvustada Tallinna kultuuripärandit, tagada kultuurimälestiste , kultuuriväärtuslike hoonete, arheoloogilise pärandi ja vallasobjektide kaitse ja korrashoid ning väärtustada ajaloolist linnaruumi ja elukeskkonda. Osakond vaatab läbi ja kooskõlastab kultuurimälestiste ja nende kaitsega seotult muinsuskaitse eritingimusi, detailplaneeringuid ja projekte ning jagab sellealast teavet.

Osakonna ülesanneteks on:

 • Tallinnas asuvate kultuuriväärtuslike hoonete, ajalooliste kindlusrajatiste, säilinud originaaldetailide ja –tarindite konserveerimine, projektdokumentatsiooni koostamine, uuringute läbiviimine ning ekspertiiside koostamine;
 • eeslinnade ehitis-, ajaloo- ja arheoloogiamälestiste uuringute ning ekspertiiside koostamine;  
 • Tallinna linnas asuvate vallasmälestiste uurimine, restaureerimine, projektdokumentatsiooni koostamine;
 • restaureerimise toetamine Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määrusega nr 14 kinnitatud „Restaureerimistoetuse andmise kord” kohaselt;
 • kultuuripärandit tutvustavate trükiste väljaandmine, näituste korraldamine, infopäevade ja koolituste korraldamine.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond võtab vastu taotlusi restaureerimise toetamiseks. Järgmine taotlusvoor algab tuleva aasta kevadel.

Toetatakse kultuurimälestiste, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate hoonete, miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ning üldplaneeringuga määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Toetakse konserveerimist, algsel kujul taastamist ning optimaalsete säilitustingimuste tagamist. Enne taotluse esitamist tutvu kindlasti
restaureerimistoetuste korraga (Toetuste kord).

Toetusi jagatakse Tallinna Linnavolikogus vastu võetud korra alusel. Toetuse eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb vastavalt muinsuskaitseseadusele lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast.  Kultuurimälestise restaureerimiseks peab olema ameti väljastatud tööde alustamise luba ning töid võib teostada ainult vastava tegevusloaga isik.

Restaureerimistoetusteks eraldati 2017.a 90 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 10 000 eurot ja toetuse maksimaalne määr 75% toetatava restaureerimistöö maksumusest. Toetust antakse tööde teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt 30. novembriks.

Tööde teostamiseks vajalik dokumentatsioon (ehitusprojekt, muinsuskaitselised eritingimused, välisviimistluse põhiprojekt, restaureerimisprojekt, restaureerimistööde tegevuskava jne) peaks olema kooskõlastatud juba enne taotluse esitamist. Taotlusele tuleb lisada kooskõlastatud dokumentatsiooni alusel võetud kolm hinnapakkumist, milles peavad olema kirjeldatud toetuse arvelt kavandatavad tööd, tööde teostamisel kasutatavad materjalid vastavalt heale restaureerimistavale ning fotod originaaldetailist/objektist. Vallasmälestise puhul tuleb lisada tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale.

Toetust ei anta miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone interjööridetailide restaureerimiseks.

Toetuse taotlus (NB! Aknas pealkirjaga Windows Security ei pea sisestama kasutajatunnust ja parooli, vaid tuleb vajutada nupule "Cancel" / "Katkesta").

Täpsemat infot saab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna spetsialistidelt:

 • kinnismälestised vanalinnas ja vanalinna muinsuskaitsealal paiknev ehitis või selle osa - Henry Kuningas, Henry.Kuningas@tallinnlv.ee, tel 645 7187
 • tööstusmälestised, kalmistud, kinnismälestistest avalikud hooned – Diana Haapsal, Diana.Haapsal@tallinnlv.ee, tel 645 7175
 • kinnismälestised eeslinnades (Nõmme, Kopli, Kadriorg jne); miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknev või üldplaneeringuga arhitektuuriliselt väärtuslikuks tunnistatud hoone või selle osa – Timo Aava, Timo.Aava@tallinnlv.ee, tel 645 7174
 • vallasmälestised - Eero Kangor, Eero.Kangor@tallinnlv.ee, tel 645 7189

 Restaureerimistoetuste taotleja meelespea

 • Taotluse juurde tuleb lisada kolm hinnapakkumist. Hinnapakkumised peavad olema just nendeks töödeks, millele toetust taotletakse. Lisanduvaid töid hinnapakkumistel mitte näidata. Kõik hinnapakkumised peavad olema võetud samadeks töödeks ja kajastama täpselt samu töid. Hinnapakkumistes peab olema ära toodud hind ja sellele lisanduv käibemaks (kui ettevõte on käibemaksukohuslane). Kui pakkumise esitanud ettevõte ei ole käibemaksukohuslane peab see olema pakkumisele märgitud. Mälestiste puhul peab tööde tegijal olema Muinsuskaitseameti litsents/tegevusluba vastavateks töödeks.
 • Enne taotlemist veendu, et töid, mida plaanitakse toetuse alusel teha, oleks võimalik valmis saada ja vastu võtta hiljemalt 30. novembriks. Vastasel korral ei ole võimalik toetust välja maksta. 
 • Enne taotluse esitamist veenduge, et kõik omanikud (st korteriühistu liikmed, kaasomanikud vms) oleksid plaanitavate töödega nõus ning võimelised neid ise finantseerima. Toetus makstakse välja alles pärast seda, kui toetuse saaja on tööde eest juba ise maksnud ja nende eest maksmist tõendanud. Toetuse ettemakset ei tehta.
 • Taotluse esitamisel mälestise restaureerimiseks, peaks eelnevalt olema saadud projektile  kõik vajalikud kooskõlastused ning olemas peaks olema kogu vajalik dokumentatsioon (muinsuskaitselised eritingimused, välisviimistluse põhiprojekt, avatäidete tööjoonised, restaureerimistööde tegevuskava jne). Ka miljööväärtuslike alade puhul veendu juba enne taotluse esitamist, et vajadusel on olemas nõutav dokumentatsioon (projekt, ehitusluba või teatis jne).
 • Planeeri oma töid aegsasti. Ära jäta tööde teostamist, dokumentatsiooni esitamist, maksmist jne novembri lõppu.
 • Juba taotluse esitamisel tuleks täpselt määrata, millisele arveldusarvele soovitakse toetuse laekumist. Taotluses, lepingus ja aruandes peavad olema selle kohta täpselt samad andmed.

 

Viimati muudetud: 07.08.2017