AvalehtLinnaplaneerimise koduleht › Muinsuskaitse

Restaureerimistoetused


Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond võtab kuni 1. märtsini 2017.a vastu taotlusi restaureerimise toetamiseks.

Toetatakse kultuurimälestiste, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate hoonete, miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ning üldplaneeringuga määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Toetakse konserveerimist, algsel kujul taastamist ning optimaalsete säilitustingimuste tagamist. Enne taotluse esitamist tutvu kindlasti
restaureerimistoetuste korraga (Toetuste kord).

Toetusi jagatakse Tallinna Linnavolikogus vastu võetud korra alusel. Toetuse eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb vastavalt muinsuskaitseseadusele lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast.  Kultuurimälestise restaureerimiseks peab olema ameti väljastatud tööde alustamise luba ning töid võib teostada ainult vastava tegevusloaga isik.

Restaureerimistoetusteks on eraldatud 90 000 eurot, toetuse maksimaalne suurus on 10 000 eurot ja toetuse maksimaalne määr 75% toetatava restaureerimistöö maksumusest. Toetust antakse tööde teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt käesoleva aasta 30. novembriks.

Tööde teostamiseks vajalik dokumentatsioon (ehitusprojekt, muinsuskaitselised eritingimused, välisviimistluse põhiprojekt, restaureerimisprojekt, restaureerimistööde tegevuskava jne) peaks olema kooskõlastatud juba enne taotluse esitamist. Taotlusele tuleb lisada kooskõlastatud dokumentatsiooni alusel võetud kolm hinnapakkumist, milles peavad olema kirjeldatud toetuse arvelt kavandatavad tööd, tööde teostamisel kasutatavad materjalid vastavalt heale restaureerimistavale ning fotod originaaldetailist/objektist. Vallasmälestise puhul tuleb lisada tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale.

Toetust ei anta miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone interjööridetailide restaureerimiseks.

Toetuste taotlusi võetakse vastu 1. märtsini 2017.

Toetuse taotlus (NB! Aknas pealkirjaga Windows Security ei pea sisestama kasutajatunnust ja parooli, vaid tuleb vajutada nupule "Cancel" / "Katkesta").

Täpsemat infot saab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna spetsialistidelt:

  • kinnismälestised vanalinnas ja vanalinna muinsuskaitsealal paiknev ehitis või selle osa - Henry Kuningas, Henry.Kuningas@tallinnlv.ee, tel 645 7187
  • tööstusmälestised, kalmistud, kinnismälestistest avalikud hooned – Artur Ümar, Artur.Ymar@tallinnlv.ee, tel 645 7175
  • kinnismälestised eeslinnades (Nõmme, Kopli, Kadriorg jne); miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknev või üldplaneeringuga arhitektuuriliselt väärtuslikuks tunnistatud hoone või selle osa – Timo Aava, Timo.Aava@tallinnlv.ee, tel 645 7174
  • vallasmälestised - Eero Kangor, Eero.Kangor@tallinnlv.ee, tel 645 7189

 Restaureerimistoetuste taotleja meelespea

  • Taotluse juurde tuleb lisada kolm hinnapakkumist. Hinnapakkumised peavad olema just nendeks töödeks, millele toetust taotletakse. Lisanduvaid töid hinnapakkumistel mitte näidata. Kõik hinnapakkumised peavad olema võetud samadeks töödeks ja kajastama täpselt samu töid. Hinnapakkumistes peab olema ära toodud hind ja sellele lisanduv käibemaks (kui ettevõte on käibemaksukohuslane). Kui pakkumise esitanud ettevõte ei ole käibemaksukohuslane peab see olema pakkumisele märgitud. Mälestiste puhul peab tööde tegijal olema Muinsuskaitseameti litsents/tegevusluba vastavateks töödeks.
  • Enne taotlemist veendu, et töid, mida plaanitakse toetuse alusel teha, oleks võimalik valmis saada ja vastu võtta hiljemalt 30. novembriks. Vastasel korral ei ole võimalik toetust välja maksta. 
  • Enne taotluse esitamist veenduge, et kõik omanikud (st korteriühistu liikmed, kaasomanikud vms) oleksid plaanitavate töödega nõus ning võimelised neid ise finantseerima. Toetus makstakse välja alles pärast seda, kui toetuse saaja on tööde eest juba ise maksnud ja nende eest maksmist tõendanud. Toetuse ettemakset ei tehta.
  • Taotluse esitamisel mälestise restaureerimiseks, peaks eelnevalt olema saadud projektile  kõik vajalikud kooskõlastused ning olemas peaks olema kogu vajalik dokumentatsioon (muinsuskaitselised eritingimused, välisviimistluse põhiprojekt, avatäidete tööjoonised, restaureerimistööde tegevuskava jne). Ka miljööväärtuslike alade puhul veendu juba enne taotluse esitamist, et vajadusel on olemas nõutav dokumentatsioon (projekt, ehitusluba või teatis jne).
  • Planeeri oma töid aegsasti. Ära jäta tööde teostamist, dokumentatsiooni esitamist, maksmist jne novembri lõppu.
  • Juba taotluse esitamisel tuleks täpselt määrata, millisele arveldusarvele soovitakse toetuse laekumist. Taotluses, lepingus ja aruandes peavad olema selle kohta täpselt samad andmed.

 

Viimati muudetud: 25.01.2017