Linnaosade halduskogud

Linnaosade halduskogude kontaktid

Halduskogu koosseisu kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavolikogu moodustatud komisjon, mille esimees on linnasekretär ja liikmed linnaosade haldussekretärid, linnavolikogu kantselei ja linnakantselei esindajad. Komisjoni töökorra kehtestab linnavolikogu.

Linnaosa halduskogu liikmete arv on ühe võrra suurem kui kahekordne linnavolikogu mandaatide arv linnaosas.

Linnaosa halduskogu liikmeks võib olla isik, kelle püsiv elukoht linnavolikokku kandideerimisel on rahvastikuregistri järgi Tallinnas selles linnaosas ja kes on kandideerimisel avaldanud soovi halduskogu töös osaleda. Sooviavalduse vormi kinnitab linnasekretär.

Lähtudes valimistulemustest ning isiku kirjalikust avaldusest osaleda halduskogu töös, kinnitab linnavolikogu nimetatud komisjon oma otsusega halduskogude koosseisud ning halduskogude asendusliikmete nimekirja kümne tööpäeva jooksul arvates valimistulemuste väljakuulutamisest. Komisjon edastab otsuse linnavolikogu esimehele ja linnaosavalitsustele.

 

Linnaosa halduskogu, linnaosa vanema ja linnaosa valitsuse pädevus ja suhete alused Tallinna omavalitsusorganite ja Tallinna ametiasutustega määratakse linnavolikogu poolt kinnitatud linnaosa põhimääruses ja linnaosa valitsuse põhimääruses, samuti teiste Tallinna õigusaktidega. Linnaosa halduskogul on Tallinna põhimääruses sätestatud alustel ja korras linnavolikogu õigusaktide algatamise õigus. Halduskogu töökorralduse alused on Tallinna põhimääruse paragrahvides 95 ja 96. Linnaosade halduskogud, eestseisus, alatised ja ajutised komisjonid ning fraktsioonid on linnavolikogu tööorganid.

 

 

Viimati muudetud: 26.09.2012