Linnavalitsuse liikmete asendamine

Kinnitatud linnapea 17. mai 2016 käskkirjaga nr LSB-28/3

Linnapea äraolekul asendab linnapead abilinnapea Taavi Aas, kui linnapea käskkirjaga ei ole määratud teisiti. Kui ka asendajaks määratud linnavalitsuse liige on ära või asendaja on käskkirjaga määramata, asendab linnapead vanim kohalolev linnavalitsuse liige.


Abilinnapeade asendamised:

Taavi Aasa asendab Eha Võrk, viimase äraolekul Kalle Klandorf;
Kalle Klandorfi asendab Arvo Sarapuu, viimase äraolekul Merike Martinson;
Mihhail Kõlvartit asendab Taavi Aas, viimase äraolekul Eha Võrk;
Merike Martinsoni asendab Mihhail Kõlvart, viimase äraolekul Taavi Aas;
Arvo Sarapuud asendab Merike Martinson, viimase äraolekul Mihhail Kõlvart;
Eha Võrku asendab Kalle Klandorf, viimase äraolekul Arvo Sarapuu.


Abilinnapea vastavalt tööjaotusele:

  • esitab linnapeale ettepanekuid talle alluva ametiasutuse funktsioonide, struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
  • esindab linna ja linnavalitsust punktis 1 nimetatud valdkondades Tallinna õigusaktides ja linnavalitsuse poolt antud volituste piires;
  • teostab kontrolli oma tegevusvaldkonnas kehtivate riigi õigusaktide, linnavolikogu määruste ja otsuste, linnavalitsuse määruste, korralduste ja muude linnavalitsuse istungil vastuvõetud otsuste täitmise üle;
  • korraldab linna esindamise enda tegevusvaldkonda kuuluvas linna ja linna osalusega äriühingus, linna asutatud sihtasutuses ja linna osalusega mittetulundusühingus;
  • kooskõlastab abilinnapea nõuniku ja referendi ametisse nimetamise ning ametist vabastamise linnapeaga;
  • on talle alluva ametiasutuse juhi vahetu ülemus ning teeb linnapeale ettepaneku alluva ametiasutuse juhi ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kohta;
  • täidab muid talle Tallinna õigusaktides ja linnapea antud ülesandeid.

 

 

Viimati muudetud: 29.08.2016