Tallinn asub koostama rahvastiku tervise edendamise arengukava

26.08.2016

Tallinna Linnavolikogu 25. augusti istungil otsustati algatada „Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava 2017-2021”, et luua eeldused rahvaarvu säilitamiseks ja kasvuks, Tallinna elanike füüsilise ja vaimse tervise hoidmiseks ja parandamiseks ning elanike teadlikumaks tervisekäitumiseks.

„Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava 2017-2021” (edaspidi arengukava) koostamise eesmärgiks on tervisemõjurite selgitamine elanikkonna erinevatele vanuserühmadele tervise väärtustamiseks ja õige tervisekäitumise kujundamiseks, tervistedendava keskkonna kujundamine linnaelanike tervisliku ja turvalise arengu tagamiseks, võimaluste loomine linnaelanikele liikumisaktiivsuse soovikohaseks arendamiseks asumikeskselt,“ ütles abilinnapea Merike Martinson, „arengukavas määratakse kindlaks vajalikud tegevussuunad, planeeritakse meetmed ja kavandatakse kulud, lähtudes linna sotsiaalsest hetkeolukorrast ning arengudokumentidest. Arengukavas ettenähtud tegevused viiakse ellu linna rahaliste võimaluste kohaselt.“

Vastavalt kinnitatud ajakavale toimub arengukava eelnõu avalik arutelu käesoleva aasta oktoobris, selle eelnõu esitatakse linnavalitsusele novembris ning linnavolikogule käesoleva aasta detsembrikuus.

Arengukava koostamisse kaasatakse spetsialistid linna ametiasutustest, valdkonnaga seotud organisatsioonidest; linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmed; partnerid kolmandast sektorist; linna finantsteenistuse spetsialist ning vajadusel spetsialistid Sotsiaalministeeriumist ja selle haldusalast.

 

 
Uudise rubriigid: Volikogu