AvalehtLinnaplaneerimise koduleht › Üldplaneeringud

Nõmme linnaosa üldplaneering (tööversioon/menetluses)


Üldplaneeringu eesmärk

Nõmme linnaosa üldplaneeringuga määratakse linnaosa territooriumi ruumilise arengu ja maakasutuse põhimõtted ning antakse regulatsioon ehitamiseks. Üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisel, projekteerimisel ja ehitamisel Nõmme Linnaosas.

Üldplaneeringu koostamisel on järjepideva ruumilise arengu eesmärgil aluseks võetud varem koostatud linnaosa ruumilist arengut suunavad dokumendid eelkõige Tallinna üldplaneering ja Nõmme ehitusmäärus, mida on täpsustatud ja täiendatud. 

----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu menetlusdokumendid

 1. Nõmme linnaosa üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
 2. Nõmme linnaosa üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine (Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjon)
 3. Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
 4. Nõmme linnaosa üldplaneeringu KSH aruanne
 5. Nõmme linnaosa üldplaneeringu KSH heakskiidetud
 6. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kooskõlastuste tabel (12.2011)
 7. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kooskõlastuste tabel (02.2017)

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu seletuskiri ja kaardid

 1. Seletuskiri (versioon 02.2017)
 2. Maakasutus (versioon 08.2016)
 3. Rohevõrgustik (versioon 08.2016)
 4. Väärtused ja piirangud (versioon 08.2016)
 5. Teed (versioon 08.2016)
 6. Kergliiklusteed (versioon 07.2016)
 7. Ühistransport (versioon 07.2016)
 8. Sotsiaalne infrastruktuur (versioon 06.2016)
 9. Detailplaneeringud (versioon 07.2016)
 10. Elektrivarustus (versioon 01.2017)
 11. Tänavavalgustus (versioon 01.2017)
 12. Gaasivarustus (versioon 01.2017)
 13. Kaugküte (versioon 01.2017)
 14. Veevarustus (versioon 01.2017)
 15. Sademevee kanalisatsioon (versioon 01.2017)
 16. Kanalisatsioon (versioon 01.2017)
 17. Sidevarustus (versioon 01.2017)

-----------------------------------------------------------------------

Lisamaterjalid

 1. Nõmme linnaosa ehitusmäärus
 2. Hiiu elevaatori ala võimalikud arengusuunad (Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitektuuri 4.kursus 2009)

 

Täiendavat informatsiooni koostamisel oleva Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohta saab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekti büroo linnaplaneerija Olari Kärmase käest.

 

 

Viimati muudetud: 23.02.2017