AvalehtLinnaplaneerimise koduleht › Üldplaneeringud

Nõmme linnaosa üldplaneering (tööversioon/menetluses)


Üldplaneeringu eesmärk

Nõmme linnaosa üldplaneeringu koostamine algatatakse kehtiva Tallinna ülplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks.

Üldplaneeringu eesmärgiks on Nõmme linnaosa territooriumi ruumilise ja maakasutusliku arengu põhimõtete kavandamine koos elamuehituseks ja ettevõtluse arengualadeks võimalike piirkondade määramisega.

----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu menetlusdokumendid

 1. Nõmme linnaosa üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
 2. Nõmme linnaosa üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine (Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjon)
 3. Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
 4. Nõmme linnaosa üldplaneeringu KSH aruanne
 5. Nõmme linnaosa üldplaneeringu KSH heakskiidetud
 6. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kooskõlastuste tabel (05.12.2011)
 7. Ettekanne Nõmme Halduskogu 9.09.2015 istungil

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu seletuskiri ja kaardid

 1. Seletuskiri (tööversioon 06.2016)
 2. Maakasutus (tööversioon 06.2016)
 3. Rohevõrgustik (tööversioon 06.2016)
 4. Väärtused ja piirangud (tööversioon 06.2016)
 5. Teed (tööversioon 06.2016)
 6. Kergliiklusteed (tööversioon 06.2016)
 7. Ühistransport (tööversioon 06.2016)
 8. Sotsiaalne infrastruktuur (tööversioon 06.2016)
 9. Miljööväärtuslikud hoonestusalad (tööversioon 06.2016)

-----------------------------------------------------------------------

Lisamaterjalid

 1. Nõmme linnaosa ehitusmäärus
 2. Hiiu elevaatori ala võimalikud arengusuunad (Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitektuuri 4.kursus 2009)

Täiendavat informatsiooni koostamisel oleva Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohta saab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekti büroo linnaplaneerija Olari Kärmase käest.

Viimati muudetud: 06.06.2016