Reidi tee

Tallinna elanike suhtumine Reidi tee projekti - uuringu kokkuvõte (Faktum & Ariko)

Reidi tee eskiisi koostamisel arvestati inimeste poolt tehtud ettepanekutega. Kevadel toimusid Tallinnas Linnaplaneerimise Ameti, Kommunaalameti ja Transpordiameti koostöös suure ning linnale väga olulise tee-ehituse – Reidi tee,  esmaste eskiiside avalikud tutvustused ning arutelud, mille käigus kutsuti linlasi üles selle kohta arvamust avaldama. Aruteludele järgnenud kahe nädala jooksul esitati Reidi tee eskiisile ligi viissada arvamust või ettepanekut, mis on tänaseks ka kõik läbi töötatud.

“Arusaadavalt tekitavad suured muutused linnaruumis ka suuri emotsioone, kuid edasiviiv on siiski mõistlik ja konstruktiivne koostöö. Tahan nii Linnaplaneerimise Ameti kui tegelikult kogu linnavalitsuse nimel tänada neid inimesi,  kes meiega kaasa mõtlesid ning asjalikke ettepanekuid tegid” ütles linna peaarhitekt Endrik Mänd. Ta lisas, et kokku esitati  suuremal või vähemal määral teostatavaid ettepanekuid üle saja, need kõik on läbi arutatud, osalt ka läbi joonistatud. Kaaluti ka Narva mnt ja Reidi tee ristmiku  alternatiivset lahendust, kuid sellega kaasneva keskkonnamõju tõttu loobuti ideest.  

Mitmed olulised muudatused on töös olevasse eskiisi sisse viidud. Nii näiteks on autotee, sealjuures ka Russalka ristmik viidud merest võimalikult eemale, et mereäärsest alast kujundada esialgselt kavandatust veelgi laiem terviklik rannapromenaad koos kergliiklusteede, haljastuse ja mitmekesiste vaba aja veetmise võimalustega. Säilib ka populaarne rannariba Russalka juures.

Autoliiklusele määratud ala on kitsam ja kompaktsem ning promenaadist eraldab seda  kõrghaljastus. Jalakäijate ja jalgratturite ülekäigud on muudetud sujuvamaks ning lisatud on ülekäigukohti, et tagada parem ühendus linna kvartalite ja rannapromenaadi vahel. Palju poleemikat tekitanud ülekäik Kadrioru pargi ja Russalka vahel on uuendatud eskiisis samuti olemas.

Mitmed ettepanekud olid seotud Russalka ristmiku või kogu Reidi tee mitmetasandiliseks muutmisega, kuid linnaruumiliselt ega tehniliselt ei ole seda mõistlik teostada. Ka ei ole võimalik Reidi teeks ette nähtud raha kasutada näiteks Piritale lasteaia või kooli ehitamiseks, sest tegu on Euroopa Liidu sihtotstarbelise toetusega justnimelt suurte infrastruktuuriobjektide rajamiseks.

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul annab Reidi tee võimaluse kesklinna suunduva liiklust hajutada ning elukvartaleid läbivat autoliiklust vähendada.  „Reidi teed peab vaatama osana kesklinna tänavavõrgust, kuhu kuuluvad ka kavandatav Tallinna Peatänav ja uuenev  Gonsiori tänav. Neil tänavatel vähendame sõiduridade arvu, mistõttu Reidi tee ehitamine ei suurenda kesklinnas autoliiklusele ette nähtud tänavaruumi.  Küll aga luuakse mitmekesisem linnaruum  jalakäijatele, jalgratturitele ning ühistranspordi kasutajatele“ ütles Taavi Aas. 

 

Reidi tänava eskiislahendus (30.06.2016):

 

Reidi tänava eskiislahendus (29.07.2016)