AvalehtEttevõtjaleToetused › Uute...

Uute töökohtade loomise toetus


Tallinna uute töökohtade loomise toetuse taotluste vastuvõtt  on suletud 2016 aasta eelarves ette nähtud rahaliste vahendite lõppemise tõttu.


Uute töökohtade loomise toetuse eesmärk on aidata kasvust ja laienemisest huvitatud ettevõtetel kaasa uute töökohtade loomisele, milleks toetatakse tegevuseks vajaliku põhivara  soetamist.


Toetust saavad taotleda äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • taotleja asukoht on Tallinnas ja toetuse abil tehtavad investeeringud on suunatud väikeettevõtluse edendamisele Tallinnas;
 • taotleja täistööajaga töötajate arv on 2 kuni 250;
 • äriühingust taotleja osanikeks ja/või aktsionärideks on vähemalt 51% ulatuses füüsilised isikud;
 • taotleja on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat ja esitanud äriregistrile vähemalt kaks majandusaasta aruannet;
 • taotleja viimase kahe majandusaasta keskmine lisandväärtus töötaja kohta on vähemalt 50% valdkonna keskmisest lisandväärtusesttöötaja kohta (võrdluse aluseks on Statistikaameti andmebaas);
 • taotlejal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust;
 • taotleja ei ole taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul töötajaid koondanud ega vähendanud täistööajaga töötaja(te) tööaega;
 • taotlejale ei ole eelnenud 12 kuu jooksul eraldatud uute töökohtade loomise toetust.


Abikõlblikud kulud
Toetust võib taotleda ainult uute töökohtade loomisega otseselt seotud põhivara (masinad ja seadmed või muu taotluses märgitud vara) soetamiseks ja sellega seonduvate kulude katteks, kusjuures soetatava materiaalse põhivara üksiku eseme või omavahel seotud esemete komplekti soetusmaksumus peab olema vähemalt 150 eurotja kasutusiga vähemalt 3 aastat.

Abikõlblikud on lisaks eelpool nimetatule järgmised kulud:

 • materiaalse põhivara soetamisega seotud transpordi- ja seadistamiskulud;
 • rakendustarkvara soetamise kulud ja rakendustarkvara arendamisega seotud programmeerimise ja testimise kulud, juhul kui taotleja prognoosib müügitulu arendatava rakendustarkvara kasutuslitsentsi või sisuteenuse müügist. Rakendustarkvara arendamise korral peab intellektuaalse vara omandiõigus jääma taotlejale;
 • ettevõtja kohta minimaalselt kahes keeles infot vahendava veebilehe terviklahenduse (disainilahenduse ja tehnilise lahenduse) loomise ja/või arendamise kulud.

Vara soetamine ja/või selle soetamisega kaasnevad kulud äriühingult või füüsilisest isikust ettevõtjalt on abikõlblikud eeldusel, et selle äriühingu või FIE tegevusala on vähemalt viimase aasta jooksul olnud vastava vara müük. Tegevusala määratakse äriregistrile esitatud majandusaasta aruande alusel. Abikõlblike kulude hulka ei arvata tehinguid tulumaksuseaduse tähenduses seotud isikutega.

 Mitteabikõlblikud on järgmised olulisemad kulud:

 • käibevara, kinnisvara ja sõiduauto soetamise kulud;
 • ehitiste soetamise ja ehitamise ning renoveerimisega seotud kulud;
 • olmeelektroonika soetamise kulud, välja arvatud juhul, kui olmeelektroonika on otseselt seotud projekti raames planeeritud teenuse osutamisega;
 • kontoritehnika ja mööbli soetamise kulud, välja arvatud vahetult uute töökohtade loomiseks, toote valmistamiseks või teenuse osutamiseks vältimatult vajalike arvutite ja mööbli soetamine;
 • personalikulud;
 • käibemaks, v.a juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.


Toetuse piirmäärad ja nõuded loodavate uute töökohtade arvu osas

kuni 5000 eurot                            vähemalt 2 uut töökohta
kuni 10 000 eurot                         vähemalt 3 uut töökohta
üle 10 000 euro kuni 20 000 eurot  vähemalt 5 uut töökohta

Uued täistööajaga töökohad tuleb luua maksimaalselt 6 kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest toetuse saaja ja Tallinna Ettevõtlusameti vahel ning loodud töökohad peavad säilima vähemalt 3 aastat.


Toetust ei saa taotleda ettevõtjad, kes tegutsevad järgmistel tegevusaladel:

 • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük;
 • tubakatoodete ja joogitootmine, välja arvatud alkoholivaba joogi, mineraalvee ja muu villitud joogi tootmine;
 • elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine;
 • veevarustus ja kanalisatsioon;
 • hulgi- ja jaekaubandus, v.a mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
 • veondus ja laondus;
 • finants- ja kindlustustegevus;
 • kinnisvaraalane tegevus;
 • juriidilised toimingud ja arvepidamine, peakontorite tegevus ja juhtimisnõustamine, reklaamindus (k.a võrgureklaamindus) ja turu-uuringud;
 • rentimine ja kasutusrent;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.


Toetuse maksimummäär on 20 000 eurot.
Omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 50% projekti kogumahust.
Toetuse taotluse menetlemisperiood on kuni 30 tööpäeva.

Nõuetekohased taotlused tuleb esitada Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti või
digiallkirjastatult e-posti aadressile ettevotlus@tallinnlv.ee


Lisainfo:
Krista Kink
Tallinna Ettevõtlusamet
Ettevõtluse arendamise osakonna juhtivspetsialist
Tel: 640 4225
E-post: krista.kink(at)tallinnlv.ee  

Triin Abel
Tallinna Ettevõtlusamet 
Ettevõtluse arendamise osakonna ettevõtluskonsultant
Tel: 640 4240
E-post: triin.abel(at)tallinnlv.ee  

 

 

Viimati muudetud: 15.09.2016