Koolikohustuse täitmine

Koolikohustus

Koolikohustuslikud on kõik lapsed alates hetkest, mil nad on enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit saanud 7-aastaseks kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Koolikohustust võib edasi lükata lapse tervisliku seisundi tõttu ja seda võib täita ka kodus õppides.

Ühtegi õpilast ei vabastata koolikohustuse täitmisest tema puude või väheste võimete tõttu. Põhiharidust saab omandada ka lihtsustatud õppekava alusel, sõltuvalt erivajadustest ja võimetest.

Eesti koolikohustus ei laiene välisdiplomaatide ja välisriikide esindajate lastele, aga Eestis elava välisriigi kodaniku ja kodakondsuseta isiku laps on koolikohustuslik.

Vanema kohustused

Lapsevanem on kohustatud võimaldama ja looma lapsele õppimist soodustavad tingimused. Lapsevanem  vastutab oma lapse koolikohustuse täitmise eest sealhulgas:

  • esitama koolile oma kontaktandmed ning teavitama nende muutustest;
  • tutvuma koolielu reeglitega;
  • tegema koostööd kooliga;
  • kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne linnavalitsus;
  • pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  • taotlema koolilt või elukohajärgselt linnavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist.

Vanemat karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, kui tema koolikohustuslik laps ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või on ühe õppeveerandi jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20 protsendist õppetundidest. Kui laps puudub koolist, peab vanem sellest teavitama kooli õppest puudumise esimesel päeval. Lapsevanemal lasub ka kohustus luua lapsele kodus õppimiseks soodsad tingimused.

Koolikohustuse täitmine

Kui lapse koolist puudumise teiseks päevaks ei ole kooli teavitatud puudumise põhjusest, on koolil kohustus võtta ühendust lapsevanemaga.

Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

Õigusaktid

 

 

 

Viimati muudetud: 17.08.2017