MTÜ projektide toetamine haridusalal

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Tallinna Haridusametile soovitavalt iseteeninduskeskkonnas 

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Volikirja näidis (juhuks, kui projektitaotluse esitab mitte juhatuse liige)

Rahaliselt mõõdetav panus (vabatahtliku töö päeviku näidis)

Mõisted:

 • omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuludega;
 • kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks;
 • omafinantseering on projekti kulude katteks panustatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu, projekti tegevuse käigus teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti.

hiljemalt 30. päeval peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse tegevus-ja kuluaruanne;

Alates 12.01.2015 komisjonist, tuleb kõigi aruannete juurde lisada kuludokumendid kogu toetatud summa ulatuses.


MTÜ komisjonide toimumine (rahaliste vahendite olemasolul*) 
ja dokumentide esitamise tähtajad 2017. aastal:

Komisjonid: 9. jaanuar, 13. märts, 22. mai, 11. september, 13. november, 11. detsember*                        

Dokumentide esitamise tähtajad: 2. jaanuar, 6. märts, 15. mai, 4. september, 6. november, 4. detsember*  


MTÜ projektide toetamist reguleerivad õigusaktid:


MTÜ tegevuse toetuste taotluste läbivaatamise komisjon
 

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldusele nr 1078 on moodustatud Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuste taotluste läbivaatamise komisjon (muudatus Tallinna Linnavalitsuse korraldus 9. september 2015 nr 1332-k) koosseisus:

Esimees: Kaie Kõrb, Tallinna Linnavolikogu liige

Aseesimees: Andres Vakra, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist

Sekretär: Merike Kivimäe, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist (tel 6404978)

Liikmed:

 • Kaja Laanmäe, Tallinna Linnavolikogu liige
 • Niina Sõtnik, Tallinna Linnavolikogu liige
 • Tiina Pall, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi  direktor
 • Toomas-Vahur Lihtmaa, Tallinna Kunstikooli direktor
 • Viivi Lokk, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
 • Urmas Sadam, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
 • Nele Matsutsa, Tallinna Haridusameti eelarve osakonna juhataja
 • Rainer Rannala, Tallinna Haridusameti üldosakonna juhataja

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 30.08.2017