Sobiva alushariduse omandamise võimaluse soovitamine

Erivajadustega lapsele sobiva alushariduse omandamise võimaluse soovitab nõustamiskomisjon.

Nõustamiskomisjoni suunamist reguleerib Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010 määrusega nr 50 kinnitatud  Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord  

Taotlus nõustamiskomisjonile soovituse saamiseks esitatakse:

 1. haridusliku erivajadusega isiku sobitus- või erirühma vastuvõtmiseks;
 2. haridusliku erivajadusega isiku arendamiseks vajalike tingimuste rakendamiseks koolieelse lasteasutuse sobitus- või erirühmas ;
 3. õpilasele lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppe kohaldamiseks;
 4. individuaalse õppekavaga riiklikus õppekavas sätestatud taotletavate õpitulemuste asendamiseks või vähendamiseks, kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamiseks;
 5. õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamiseks;
 6. "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 51 lõike 1 punktides 5–12 sätestatud klassi või rühma tingimustes õppe rakendamiseks või vastava klassi, rühma või õpilasele sobiva kooli leidmiseks;
 7. hariduslike erivajadustega õpilasi kaasava õppe jaoks vajalike tingimuste loomiseks ja rakendamiseks koolis;
 8. koolikohustuslikule õpilasele mittestatsionaarse õppevormi rakendamiseks;
 9. ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamiseks;
 10. koolikohustusliku lapse arengust ja terviseseisundist tulenevalt koolikohustuse täitmise edasilükkamiseks ühe õppeaasta võrra;
 11. alla seitsmeaastase isiku kooli vastuvõtmiseks.

 

Taotluse esitajaks võib olla

 • vanem; 
 • vanema nõusolekul koolieelse lasteasutuse direktor punktis 1, 10 ja 11 nimetatud juhul;
 • kooli direktor punktides 3–6, 8 ja 9 nimetatud juhul;
 • koolieese lasteasutuse direktor punktis 2 nimetatud juhul;
 • kooli direktor punktis 4 nimetatud juhul.

 

Taotlus esitatakse õpilase või lapse elukohajärgsele, kooli või koolieelse lasteasutuse puhul nende asukohajärgsele maavanema moodustatud nõustamiskomisjonile või linnavalitsuse moodustatud nõustamiskomisjonile.

Tallinna Linnavalitsus on moodustanud laste nõustamiskomisjoni.

Laste nõustamiskomisjonile esitatakse järgmised dokumendid:

 • taotlus;
 • lapse isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte (kui taotleja on lapsevanem);
 • lapsevanema haridusasutusele esitatud avalduse koopia või kirjalik nõusolek komisjoni pöördumiseks, mis sisaldab ka lapsevanema kontaktandmeid (kui taotlejaks on lasteaia direktor);
 • koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;
 • perearsti või eriarsti hinnang (olenevalt erivajadusest);
 • vajadusel muu spetsialisti hinnang.

 

Erispetsialistide tõendeid on võimalik komisjonile esitada vaid paberkandjal.

Paberkandjal dokumente saab esitada Tallinna Haridusameti kantseleisse (Estonia pst 5A III korrus) või kontaktisikuga eelneval kokkuleppel komisjoni ruumides E. Vilde tee 120, e-post: noustamiskomisjon@tln.edu.ee;

 

Kontaktisikud:


Milena Pogodajeva
Neljapäeviti 18.00-20.00 E. Vilde tee 120
Tel: 57409750

Marika Leemet
Kolmapäeviti 15.00-18.00 E. Vilde tee 120
Tel: 57409750

 

Viimati muudetud: 09.10.2013