Tervist Edendav Kool (TEK)

TEK_logo

Tervist edendavate koolide tegevus toetub koostöö printsiibile füüsilise, sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamise eesmärgil, tegevusse on kaasatud nii õpilased, õpetajad, kooli personal kui ka lapsevanemad.

Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tervist Edendavate Koolide 10 printsiipi

Tervist edendavad koolid Tallinnas 

Tervist edendavate koolide võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud koolidest, kes on omaks võtnud tervist edendavate koolide liikumise visiooni ja otsustanud kanda kokkulepitud missiooni.

Eesmärk

Luua kõigis Eestimaa üldhariduskoolides soodsad eeldused ja tingimused tervistedendavate koolide ideoloogia rakendamiseks.

Alaeesmärgid

  • Tõsta koolide teadlikkust tervist toetava keskkonna loomise võimalustest ja teedest
  • Muuta koolide suhtumist tervistedendava koolikeskkonna arengusse
  • Motiveerida koole tervisepoliitika rakendamisele ja tervist edendava tegevuse integreerimisele õppekavades ja igapäevaelus

 

Eesti Tervist Edendavate Koolide võrgustiku tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut (TAI).

Tallinna Tervist Edendavate Koolide võrgustiku tegevust koordineerib Tallinna Haridusamet.Lehekülge haldab

 

Viimati muudetud: 13.07.2017