Eriõppe võimalused lasteaias

Lasteasutus saab lapse erivajadusest tulenevalt võimaldada: 

  • individuaalset lähenemist - rühma töötajate koostöö igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest;
  • kõneravi - lasteasutuses käivate kõneprobleemidega laste üldteenindamiseks luuakse 1 logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava lapse kohta, töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena;
  • arendamist sobitus- või erirühmas.

Tallinna  koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tegutsevad sobitus- ja erirühmad:

Erivajadusega lapsele soovitab sobitus- või erirühma maakondlik nõustamiskomisjon (vt Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Tallinn ja Harjumaa


Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määrus nr 78 Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus , õppe-kasvatustöö aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Lisainfo:

Milena Pogodajeva
Tallinna õppenõustamiskeskuse direktor, direktor@onk.tln.edu.ee telefon 640 4938

Viimati muudetud: 07.03.2018