Avaleht › Nõmme veebileht

Detailplaneeringud


 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatab: Tallinna Linnavolikogu võttis 04. mail 2017 otsusega nr 47 vastu Nõmme linnaosa üldplaneeringu.

   Nõmme Linnaosa Valitsuse ja Nõmme seltside soovile vastu tulles pikendatakse üldplaneeringu avaliku väljapaneku kestust kuni 31. augustini 2017.

  Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub Tallinna Linnaplaneerimise Ametis, Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis ja Nõmme Linnaosa Valitsuses, Vabaduse pst 77 (alates augustist aadressil Valdeku tn 13) igal tööpäeval kogu tööaja jooksul.

  Planeeringuga täiendatakse ja täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut, määratakse kindlaks linnaosa ruumilise arengu põhisuunad, teede ja taristu asukohad ning üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringus täpsustatakse elamualade, ettevõtlus- ja tootmisalade, avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alade, rohealade jms paiknemist, arvestades seadustes kehtestatud piiranguid. Üldplaneeringu tingimused on aluseks detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimisel.

  Üldplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja  kaartidel.

  Üldplaneering on kogu avaliku väljapaneku vältel tutvumiseks väljas ka Tallinna linna koduleheküljel aadressil http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering

  Ettepanekuid või vastuväiteid üldplaneeringule saab esitada kirjalikult kohapeal, postiga või e-mailiga.

  Täiendav info: Olari Kärmas / olari.karmas@tallinnlv.ee / Tel: 6404748 ja Jaak-Adam Looveer / jaak-adam.looveer@tallinnlv.ee / Tel: 6404736

 • Nõmme Linnaosa Valitsus teatab, et Särje 22a  kinnistu detailplaneeringu avalikku arutelu 15. juunil 2017 ei toimu, kuna avaliku väljapaneku ajal laekus väga palju ettepanekuid ja märkusi. Avalik arutelu lükkub edasi ja toimumise  ajast teavitame täiendavalt.

   Info tel 645 7310, Mart Miidu

 • Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Vana-Mustamäe tn 65a kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja lisamaterjalidega saab tutvuda alates 26. juunist kuni 10. juulini 2017 Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse puiestee 77 I korrusel, samuti Tallinna planeeringute registris http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=166004

  Info tel 645 7310, Mart Miidu

 • Nõmme Linnaosa Valitsus pikendab Pärnu mnt 457 kinnistu  detailplaneeringu avalikustamise tähtaega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu äri- ja tootmismaa sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus kuni 4-korruseliste korterelamute ehitamiseks. Detailplaneeringuga  saab tutvuda  Nõmme Linnaosa Valitsuse  ruumides Vabaduse pst. 77  I korrusel ja Tallinna  Linnavalitsuse I  korruse  infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 2.juunist kuni 30. juunini 2017, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP041730

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Pärnu mnt 457 kinnistu  detailplaneeringu, mille koostamise eesmärk on muuta kinnistu äri- ja tootmismaa sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus kuni 4-korruseliste korterelamute ehitamiseks. Detailplaneeringuga  saab tutvuda  Nõmme Linnaosa Valitsuse  ruumides Vabaduse pst. 77  I korrusel ja Tallinna  Linnavalitsuse I  korruse  infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 2.juunist kuni 16. juunini 2017, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP041730                                                                           

 • Tallinna Keskkonnaamet ja Nõmme linnaosa valitsus teatavad Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikust väljapanekust ja arutelust. Särje tn 22a kinnistu detailplaneering (K-Projekt AS, töö nr 10273) ja KSH on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 13. mai 2013 korraldusega nr 667-k. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada ärimaa sihtotstarbega Särje tn 22a kinnistu elamumaa, äri- või sotsiaalmaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ja kuni 2-korruseliste uute üksikelamute ehitamiseks. Planeeritava ala suurus on 2,9 ha. Detailplaneeringuga ja KSH aruandega on võimalik tutvuda tööpäeviti 19. maist kuni 9. juunini 2017  Nõmme Linnaosa Valitsuses aadressil: Tallinn, Vabaduse pst 77, I korrus ja Tallinna  Linnavalitsuse I  korruse  infosaalis   Vabaduse väljak 7 . Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/  ning KSH aruandega Tallinna linna veebilehel: http://www.tallinn.ee/est/Sarje-22a-ksh Detailplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 15. juunil 2017 kell 16.00 Nõmme Linnaosa Valitsuse I      korruse nõupidamiste saalis. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande kohta saab kuni 2. juunini 2017 esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e-posti aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee Ettepanekuid detailplaneeringule saab samal ajavahemikul esitada Nõmme Linnaosa Valitsusele (tel 6457300, e-post: nomme@tallinnlv.ee). Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Tallinna Linnavalitsus (Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199), koostamise korraldaja Tallinna Linnaplaneerimise Amet (Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199). Detailplaneeringu koostaja on aktsiaselts K-Projekt (Ahtri tn 6a, Tallinn 10151, tel 6264100), KSH aruande koostaja on OÜ Adepte Ekspert (Tuukri tn 54, Tallinn 10120, tel 6732244).

Info tel 645 7300, Ene Tomson

Lisateavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.

 

Viimati muudetud: 22.06.2017