Detailplaneeringud

 

 • Nõmme Linnaosa Valitsus teatab: 15.11.2017  toimus Nõmme Majas Valdeku tn 13 Kärbi tn 12a projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu.Nugise tn 20a kinnistu omanik, kes esitas ettepanekud seoses sademevete ära juhtimisega, avalikule arutelule ei tulnud. Avalikul arutelul otsustati: Sõidutee rekonstrueerimise käigus teevad kinnistu omanikud koostööd Tallinna Kommunaalametiga.

 • Nõmme Linnaosa Valitsus annab teada 23. oktoobrist kuni 11. novembrini 2017 sai tutvuda  Soone tn 6 kinnistu detailplaneeringuga Nõmme Majas Valdeku tn 13 teenindussaalis. Avaliku väljapaneku ajal ei esitatud detailplaneeringule ühtegi protesti ega ettepanekut. Detailplaneeringu menetlemine jätkub vastavalt planeerimisseaduses sätestatud nõuetele. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/

 • Nõmme linnaosa valitsus annab teada. Mustamäe tn 42 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.09 - 03.10.2017. Detailplaneeringule esitati üks ettepanekutega avaldus, millele Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas 31.10.2017. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 14.11.2017. Ettepanekute esitaja avalikule arutelule kohale ei ilmunud. Detailplaneeringu menetlemine jätkub vastavalt planeerimisseaduses sätestatud nõuetele.
 • 31.10.2017 algusega kell 15: 00 toimus Nõmme Majas, Valdeku tn 13 Särje tn 22a detailplaneeringu avalik arutelu. Avalikust arutelust osavõtjad jäid esitatud vastuväidete ja ettepanekute juurde. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/ ning KSH aruandega Tallinna linna veebilehel: http://www.tallinn.ee/est/Sarje-22a-ksh

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Valve tn 1 kinnistul üle 33% laiendatava elamu projekteerimistingimuste eelnõu. Eelnõuga saab tutvuda Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Valdeku tn 13  I korrusel infosaalis alates 15. novembrist kuni 29. novembrini 2017. Projekteerimistingimuste taotlusega nr 1711002/00640 on samuti võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee , projekteerimistingimuste taotluse nr 1711002/00640 ja esitatud mõõdistusprojektiga ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris aadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/ projekteerimistingimuste menetluse nr PT246250 alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima). Valve tn 1 kinnistul soovitakse seadustada omavolilised rekonstrueerimis- ja laiendustööd olemasolevale hoonele, mis on üle 33% ehitise esialgu kavandatud mahust.

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Tungla tn 25 kinnistul üle 33% laiendatava elamu projekteerimistingimuste eelnõu. Eelnõuga saab tutvuda Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Valdeku tn 13  I korrusel infosaalis alates 15. novembrist kuni 29. novembrini 2017, samuti ehitusregistris https://ehitus.tallinn.ee/tpr/

  Seletuskiri on kättesaadav aadressil http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/1e5c3d34-b2eb-4dba-9729-1827d5445f36). Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse seadustada kinnistul omavolilist kahe korteriga elamut mille laiendamine on üle 33% selle esialgsest mahust. Elamu laiendamine käesolevates projekteerimistingimustes määratud tingimuste alusel on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga, vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneeringuga ning piirkonna hoonestuslaadiga.

 • Nõmme linnaosa valitsus annab teada: 15.11.2017 toimub avalik arutelu Kärbi tn 12a projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute osas. Avalik arutelu toimub algusega kell 15:00, Nõmme Majas, Valdeku tn 13, kolmanda korruse ruumis nr 307. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu hoonestusala tingimuste täpsustamine paigutamaks kavandatava elamu sobivamasse asukohta kinnistul, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s.t taotlus ei sisalda ettepanekut detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks. Avalik väljapanek toimus 18.septembrist – 2. oktoobrini 2017.

 • Nõmme Linnaosa Valitsuses Valdeku tn 13, I korruse teenindussaalis saab 31.oktoobrist kuni 14. novembrini 2017 tutvuda Raudtee 64a kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisiga. Avalik arutelu toimub 21.november kell 15:00 Valdeku tn 13 kolmanda korruse koosolekute ruumis nr 307. Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada seni hoonestamata kinnistule äriruumidega korterelamu. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suurus on 0,30 ha. Detailplaneeringu koostab K – Projekt Aktsiaselts. Detailplaneeringu algatamise ettepanek arvestab vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneeringut. Raudtee tn 64a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamise materjalid on kättesaadavad https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP042360

 • Nõmme Linnaosa Valitsuses Valdeku tn 13, teise korruse halduskogu saalis ruum  nr. 201, toimub 31.oktoobril 2017 algusega kell 15:00 Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu ja selle KSH kordus avalik arutelu. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva hoone rekonstrueerimine korterelamuks  ja ehitusõiguse määramine uutele üksikelamutele. Teave Särje tänav 22a kinnistu detailplaneeringu menetlusest on kättesaadav Tallinna Planeeringute registrist DP nr 037360 alt; https://tpr.tallinn.ee/Details/DP037360

 • Nõmme Linnaosa Valitsuses Valdeku 13 I korruse teenindussaalis saab tutvuda 23. oktoobrist kuni 11. novembrini 2017 Soone tn 6 kinnistu detailplaneeringuga. Detailplaneeringuga koostamise eesmärk on määrata Soone tn 6 kinnistule ehitusõigus 2 täiskorruse ja katusekorrusega kolme korteriga elamu kavandamiseks ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. Maa-ala suurus on 0,23ha. Detailplaneeringu on koostanud KOOTPLAAN OÜ töö nr H-166-13. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Pärnu mnt 388f kinnistul üle 33% laiendatava ehitise projekteerimistingimuste eelnõu. Eelnõuga saab tutvuda Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Valdeku tn 13  I korrusel infosaalis alates 9.oktoober - 23. oktoober 2017 , samuti ehitusregistris https://www.ehr.ee/app/otsing?3&advanced=true

  Pärnu mnt 388f kinnistule ehitise laiendamiseks üle 33%. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse seadustada omavolilised rekonstrueerimis- ja laiendustööd olemasolevale hoonele ning näha ette ehitise täiendav rekonstrueerimine, et viia hoone kooskõlla tuleohutusnõuetega. Taotluse esitas pr Kaia Reinsalu ning lisamaterjalid on koostanud E-Service Projekt OÜ. 1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. 2. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

  Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Info tel 645 7300, Margarita Lykke

Lisateavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.

 

Viimati muudetud: 27.11.2017