Detailplaneeringud

  • Pärnu mnt 457 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 10. augustil 2017  Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 . Osales vastuväiteid esitanud Nõmme seltside koostöökoja esindaja, projekteerijad, omaniku esindaja ja linnaosa valitsuse esindaja. Lepiti kokku koostööd jätkata.
  • J.V. Jannseni tn 35  kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 27. juulil 2017  Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 . Detailplaneeringu  avaliku väljapaneku jooksul laekunud pretensioonide avalikule arutelule pretensioonide esitajad ei tulnud.
  • Serva tn 40 ja Kaare tn 22 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 20. juulil 2017  Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 . Osalesid vastuväiteid esitanud naaberkinnistute omanikud, projekteerijad, omaniku esindaja ja linnaosa valitsuse esindaja. Kohal oli ka huvilisi. Vastuväidete esitajad  jäid oma seisukohtade juurde ega nõustunud esitatud planeeringuga.
  • Särje tn 22 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 20. juulil 2017  Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 . Osalesid vastuväiteid esitanud naaberkinnistute omanikud, projekteerijad, omaniku esindaja ja linnaosa valitsuse esindaja. Kohal oli ka huvilisi. Vastuväidete esitajad  jäid oma seisukohtade juurde ega nõustunud esitatud planeeringuga.
  • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Idakaare 2a kinnistu  detailplaneeringu, mille koostamise eesmärk on jagada Idakaare tn 2a kinnistu üheks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata elamumaa krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse (3. korrus on katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga  saab tutvuda  Nõmme Linnaosa Valitsuse  ruumides Vabaduse pst. 77  I korrusel ja Tallinna  Linnavalitsuse I  korruse  infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 18. augustist kuni 1. septembrini 2017, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil  https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP038800#tab31

  • Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatab: Tallinna Linnavolikogu võttis 04. mail 2017 otsusega nr 47 vastu Nõmme linnaosa üldplaneeringu. Nõmme Linnaosa Valitsuse ja Nõmme seltside soovile vastu tulles pikendatakse üldplaneeringu avaliku väljapaneku kestust kuni 31. augustini 2017. ldplaneeringu avalik väljapanek toimub Tallinna Linnaplaneerimise Ametis, Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis ja Nõmme Linnaosa Valitsuses, Vabaduse pst 77 (alates augustist aadressil Valdeku tn 13) igal tööpäeval kogu tööaja jooksul. laneeringuga täiendatakse ja täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut, määratakse kindlaks linnaosa ruumilise arengu põhisuunad, teede ja taristu asukohad ning üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringus täpsustatakse elamualade, ettevõtlus- ja tootmisalade, avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alade, rohealade jms paiknemist, arvestades seadustes kehtestatud piiranguid. Üldplaneeringu tingimused on aluseks detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimisel. ldplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja  kaartidel. dplaneering on kogu avaliku väljapaneku vältel tutvumiseks väljas ka Tallinna linna koduleheküljel aadressil http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering
  • Ettepanekuid või vastuväiteid üldplaneeringule saab esitada kirjalikult kohapeal, postiga või e-mailiga.Täiendav info: Olari Kärmas / olari.karmas@tallinnlv.ee / Tel: 640 4748 ja Jaak-Adam Looveer / jaak-adam.looveer@tallinnlv.ee / Tel: 640 4736                                                           

Info tel 645 7300, Ene Tomson

Lisateavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.