Detailplaneeringud

 

  • Nõmme linnaosa valitsus annab teada: 13.02. – 27.02.2018 avalikustab Nõmme Linnaosa Valitsus  Pärnu mnt 463 kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 463 kinnistu ümber kruntida ja moodustada äri- ja/või tootmismaa sihtotstarbega krundid ja transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus kuni 4-korruseliste äri- ja/või tootmishoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda Nõmme Majas Valdeku tn 13 esimese korruse teenindussaalis. Digitaalsete materjalidega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP040910

  • Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatab. Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldas 29. maist kuni 31. augustini 2017 Nõmme linnaosa üldplaneeringu avaliku väljapaneku. Täiendav üldplaneeringu avalik arutelu toimub 14. veebruaril Nõmme Majas, Valdeku tn 13 (sissepääs külguksest), II korruse aulas algusega kell 18:00. Arutelu põhiteemaks on Hiiu elevaatoriala struktuurplaan. Üldplaneeringuga määratakse kindlaks Nõmme linnaosa ruumilise arengu põhisuunad, teede ja taristu asukohad ning üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringus täpsustatakse elamualade, ettevõtlus- ja tootmisalade, avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alade, rohealade jms paiknemist, arvestades seadustes kehtestatud piiranguid. Üldplaneeringu tingimused on aluseks detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimisel. Üldplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja  kaartidel. Üldplaneeringuga on võimalik tutvuda Tallinna linna koduleheküljel aadressil http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering Täiendav info: Olari Kärmas / olari.karmas@tallinnlv.ee / Tel: 6404748 ja Jaak-Adam Looveer / jaak-adam.looveer@tallinnlv.ee / Tel: 6404736

Info tel 645 7300, Margarita Lykke

Lisateavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.

 

Viimati muudetud: 25.01.2018