Detailplaneeringud

 • Vana-Mustamäe tn 42 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20. septembrist kuni 3. oktoobrini 2017. Avaliku väljapaneku ajal ei esitatud Nõmme Linnaosa Valitsusele detailplaneeringu kohta ühtegi ettepanekut ega vastuväidet. Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitas avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringu kohta ettepanekud üks isik. Lähtuvalt planeerimisseadusest korraldab Nõmme Linnaosa Valitsus 14.11.2017 algusega kell 15:00 avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. Avalik arutelu toimub Nõmme Majas Valdeku tn 13 kolmanda korruse koosolekute ruumis nr 307.

 • Nõmme linnaosa valitsus avalikustas: Kärbi tn 12a projekteerimistingimuste eelnõuga sai tutvuda 18. septembrist – 2. oktoobrini 2017 Nõmme Linnaosa Valitsuses Valdeku tn 13 I korruse teenindussaalis, igal tööpäeval tööpäeva jooksul. Kärbi tn 12a kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavalitsuse 12.05.2010 korraldusega nr 756-k kehtestatud Nugise tn 16 kinnistu detailplaneeringus (edaspidi detailplaneering), Tallinna planeeringute registris nr DP029810. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu hoonestusala tingimuste täpsustamine paigutamaks kavandatava elamu sobivamasse asukohta kinnistul, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s.t taotlus ei sisalda ettepanekut detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks. Avaliku väljapaneku ajal esitati Kärbi tn 12a eskiislahendusele ettepanek Nugise tn 20a omaniku poolt. Ettepanek on tehtud  sademevee ära juhtimise ja Kärbi tn sõidutee projekteerimise osas.

 • Nõmme Linnaosa Valitsuses Valdeku tn 13, I korruse teenindussaalis saab 31.oktoobrist kuni 14. novembrini 2017 tutvuda Raudtee 64a kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisiga. Avalik arutelu toimub 21.november kell 15:00 Valdeku tn 13 kolmanda korruse koosolekute ruumis nr 307. Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada seni hoonestamata kinnistule äriruumidega korterelamu. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suurus on 0,30 ha. Detailplaneeringu koostab K – Projekt Aktsiaselts. Detailplaneeringu algatamise ettepanek arvestab vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneeringut. Raudtee tn 64a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamise materjalid on kättesaadavad https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP042360

 • Nõmme Linnaosa Valitsuses Valdeku tn 13, teise korruse halduskogu saalis ruum  nr. 201, toimub 31.oktoobril 2017 algusega kell 15:00 Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu ja selle KSH kordus avalik arutelu. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva hoone rekonstrueerimine korterelamuks  ja ehitusõiguse määramine uutele üksikelamutele. Teave Särje tänav 22a kinnistu detailplaneeringu menetlusest on kättesaadav Tallinna Planeeringute registrist DP nr 037360 alt; https://tpr.tallinn.ee/Details/DP037360

 • Nõmme Linnaosa Valitsuses Valdeku 13 I korruse teenindussaalis saab tutvuda 23. oktoobrist kuni 11. novembrini 2017 Soone tn 6 kinnistu detailplaneeringuga. Detailplaneeringuga koostamise eesmärk on määrata Soone tn 6 kinnistule ehitusõigus 2 täiskorruse ja katusekorrusega kolme korteriga elamu kavandamiseks ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. Maa-ala suurus on 0,23ha. Detailplaneeringu on koostanud KOOTPLAAN OÜ töö nr H-166-13. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Pärnu mnt 338f kinnistul üle 33% laiendatava ehitise projekteerimistingimuste eelnõu. Eelnõuga saab tutvuda Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Valdeku tn 13  I korrusel infosaalis alates 9.oktoober - 23. oktoober 2017 , samuti ehitusregistris https://www.ehr.ee/app/otsing?3&advanced=true

  Pärnu mnt 388f kinnistule ehitise laiendamiseks üle 33%. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse seadustada omavolilised rekonstrueerimis- ja laiendustööd olemasolevale hoonele ning näha ette ehitise täiendav rekonstrueerimine, et viia hoone kooskõlla tuleohutusnõuetega. Taotluse esitas pr Kaia Reinsalu ning lisamaterjalid on koostanud E-Service Projekt OÜ. 1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. 2. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

  Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Männiku tee 100 ja 100a kinnistutele kaubandushoone püstitamiseks projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse Männiku tee 100 kinnistul paiknev kauplusehoone lammutada ja selle asemele püstitada tänapäevastele nõuetele vastav uus 2- korruseline kaubandushoone ning Männiku tee 100a kinnistule kaubandushoonet teenindav parkla. Kavandatava kaubandushoone ehitusalune pind on 2015m2 ja suletud brutopind on 2059m2. Kinnistud Männiku tee 100 ja Männiku tee 100a soovitakse liita. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Nõmme Linnaosa Valitsuses Valdeku tn 13 I korruse teenindussaalis, igal tööpäeval tööpäeva jooksul alates3. oktoobrist – 17. oktoobrini 2017  , samuti https://www.ehr.ee/app/otsing?3

 • Nõmme Linnaosa Valitsus korraldab Pärnu mnt 552b ja 554 parkla rajamise projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 2. oktoobrist–16. oktoobrini Nõmme Linnaosa Valitsuses Valdeku tn 13 I korruse teenindussaalis, igal tööpäeval tööpäeva jooksul, samuti siin(PDF, 1794.9 kB)(pdf-versioon), asendiplaani joonis on siin(JPG, 523.52 kB) (jpg-versioon). Pärnu mnt 552b alale on Tallinna Linnavalitsuse 08.12.2004 korraldusega nr 2567-k kehtestatud Pärnu mnt 552 krundi detailplaneering. Projekteerimistingimustega lubatakse rajada parkla detailplaneeringus haljasalaks määratud alale. Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtivale detailplaneeringule. Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul võimalik ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada

 • Nõmme Linnaos Valitsus korraldab Taara tn 9a projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 25. septembrist – 9. oktoobrini 2017. Nõmme Linnaosa Valitsuses Valdeku tn 13 I korruse teenindussaalis, igal tööpäeval tööpäeva jooksul, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/

  Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul võimalik ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Taara tn 9a kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavalitsuse 03.06.2009 korraldusega nr 948-k kehtestatud Pargi tn 35 // Taara tn 9a kinnistu detailplaneeringus (edaspidi detailplaneering), Tallinna planeeringute registris nr DP028410. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu lahenduse kaasajastamine ja selle tingimuste täpsustamine, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s.t taotlus ei sisalda ettepanekut detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks. Kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle 8 aasta, siis esineb nii õiguslik alus kui ka sisuline vajadus detailplaneeringu täpsustamiseks vastavalt ehitusseadustiku § 27-le. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldas 29. maist kuni 31. augustini 2017 Nõmme linnaosa üldplaneeringu avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku käigus esitati planeeringu kohta 53 ettepanekut või vastuväidet. Üldplaneeringu avalikud arutelud toimuvad Nõmme Majas, Valdeku tn 13 (sissepääs külguksest), II korruse saalis 12. oktoobril ja 26. oktoobril algusega kell 18:00. Planeeringuga määratakse kindlaks Nõmme linnaosa ruumilise arengu põhisuunad, teede ja taristu asukohad ning üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringus täpsustatakse elamualade, ettevõtlus- ja tootmisalade, avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alade, rohealade jms paiknemist, arvestades seadustes kehtestatud piiranguid. Üldplaneeringu tingimused on aluseks detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimisel. Üldplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja  kaartidel. Üldplaneeringuga on võimalik tutvuda Tallinna linna koduleheküljel aadressil http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering

  Täiendav info: Olari Kärmas / olari.karmas@tallinnlv.ee / Tel: 6404748 ja Jaak-Adam Looveer / jaak-adam.looveer@tallinnlv.ee / Tel: 6404736

 • Nõmme Linnaosa Valitsus korraldas Idakaare 2a vastuvõetud (Tallinna Linnavalitsus 21. juuni 2017 korraldusega nr 1003-k) detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Detailplaneeringuga  sai tutvuda  Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77  I korrusel ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 18. augustist  kuni  1. septembrini  2017, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/. Avaliku väljapaneku ajal ei  esitatud Nõmme Linnaosa Valitsusele ühtegi ettepanekut ega protesti. Nõmme Linnaosa Valitsus kooskõlastab Idakaare tee 2a kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärk on  jagada Idakaare tn 2a kinnistu üheks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata elamumaa krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse (3. korrus on katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab  Pärnu mnt 457 kinnistu  detailplaneeringu. Tallinna Linnavalitsus võttis 24. aprilli  2017  korraldusega nr 651 -k vastu Pärnu mnt 457 kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on muuta Pärnu mnt 457 kinnistu äri- ja tootmismaa sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus kuni 4-korruseliste korterelamute ehitamiseks. Detailplaneeringuga  saab tutvuda  Nõmme Linnaosa Valitsuse  ruumides Valdeku tn 13 I korruse infosaalis ja Tallinna Linnavalitsuse I  korruse  infosaalis Vabaduse väljak alates 26. septembrist kuni 25. oktoobrini 2017, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/

 • Kärbi tn 12a projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Nõmme Linnaos Valitsus korraldab Kärbi tn 12a projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 18. septembrist – 2. oktoobrini 2017 Nõmme Linnaosa Valitsuses Valdeku tn 13 I korruse teenindussaalis, igal tööpäeval tööpäeva jooksul. Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul võimalik ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Kärbi tn 12a kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavalitsuse 12.05.2010 korraldusega nr 756-k kehtestatud Nugise tn 16 kinnistu detailplaneeringus (edaspidi detailplaneering), Tallinna planeeringute registris nr DP029810. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu hoonestusala tingimuste täpsustamine paigutamaks kavandatava elamu sobivamasse asukohta kinnistul, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s.t taotlus ei sisalda ettepanekut detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab  Vana-Mustamäe tn 42 kinnistu detailplaneeringu. Tallinna Linnavalitsus võttis 9. august  2017  korraldusega nr 1157 -k vastu Vana –Mustamäe tn 42 kinnistu  detailplaneeringu, mille eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbega Vana-Mustamäe tn 42 kinnistu ning määrata ehitusõigus olemasoleva kuni 3 maapealse korrusega (3. korrus on katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega kahe korteriga elamu rekonstrueerimiseks, kuni 3 maapealse korrusega (3. korrus on katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu rajamiseks ja kahe abihoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringuga  saab tutvuda  Nõmme Linnaosa Valitsuse  ruumides Valdeku tn. 13 I korrusel ja Tallinna  Linnavalitsuse I  korruse  infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 20. septembrist kuni 3. oktoobrini 2017. Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/

 • Pärnu mnt 457 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 10. augustil 2017  Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 . Osales vastuväiteid esitanud Nõmme seltside koostöökoja esindaja, projekteerijad, omaniku esindaja ja linnaosa valitsuse esindaja. Lepiti kokku koostööd jätkata.

 • J.V. Jannseni tn 35  kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 27. juulil 2017  Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 . Detailplaneeringu  avaliku väljapaneku jooksul laekunud pretensioonide avalikule arutelule pretensioonide esitajad ei tulnud.

 • Serva tn 40 ja Kaare tn 22 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 20. juulil 2017  Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 . Osalesid vastuväiteid esitanud naaberkinnistute omanikud, projekteerijad, omaniku esindaja ja linnaosa valitsuse esindaja. Kohal oli ka huvilisi. Vastuväidete esitajad  jäid oma seisukohtade juurde ega nõustunud esitatud planeeringuga
 • Särje tn 22 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 20. juulil 2017 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 . Osalesid vastuväiteid esitanud naaberkinnistute omanikud, projekteerijad, omaniku esindaja ja linnaosa valitsuse esindaja. Kohal oli ka huvilisi. Vastuväidete esitajad  jäid oma seisukohtade juurde ega nõustunud esitatud planeeringuga.
 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Idakaare 2a kinnistu  detailplaneeringu, mille koostamise eesmärk on jagada Idakaare tn 2a kinnistu üheks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata elamumaa krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse (3. korrus on katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga  saab tutvuda  Nõmme Linnaosa Valitsuse  ruumides Vabaduse pst. 77  I korrusel ja Tallinna  Linnavalitsuse I  korruse  infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 18. augustist kuni 1. septembrini 2017, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP038800#tab31

Info tel 645 7300, Margarita Lykke

Lisateavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.