Tähtajad ja kriteeriumid

SPORDIVALDKONNA MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSTE MÄÄRAMISE TÄIENDAVAD KRITEERIUMID 

1. Prioriteedid ja tähtajad

Rahvusvahelised spordiprojektid, mille alla kuuluvad tiitlivõistlused (maailmameistrivõistlused, euroopa meistrivõistlused) ja rahvusvahelise alaliidu egiidi all toimuvad kõrgetasemelised spordiüritused (maailmakarika etapid, Grand Prix´d jms) ning pealinna traditsioonilised rahvusvahelised spordivõistlused, kust võtavad osa vähemalt kolme riigi sportlased ja/või võistkonnad. 

Rahvusvaheliste spordiprojektide toetuste taotlused esitatakse 1. detsembriks järgneva aasta kohta, komisjon toimub jaanuarikuu jooksul. Täiendav taotluste vastuvõtt jooksva aasta 15. juuniks (eelarveliste vahendite olemasolu korral), komisjon toimub juulikuu jooksul. 

TAOTLEMINE

Massi- seeria- ja tervisespordiüritused, mis propageerivad terviseliikumist ja tervislikku eluviisi. Projektikonkursi eesmärgiks on motiveerida spordiklubisid ja -organisatsioone terviseliikumise üritusi korraldama, pakkumaks aktiivse, jõukohase ja tervistava tegevuse võimalust erineva kehalise ettevalmistusega elanikele. Eelistatud on suure osalejate arvuga, mitmekülgsed ja/või vähemalt neljast etapist koosnevad üritused, kus korraldaja tagab osalejate terviseliikumisnõustamise. Projekti üritused toimuvad Tallinnas (erandjuhul Harjumaal) ning on suunatud eelkõige noortele ja pealinna elanikele.

Massi- seeria- ja tervisespordi projektide toetuste taotlused esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta kohta. Komisjon toimub veebruarikuu jooksul.

TAOTLEMINE

Tallinna meistrivõistlused - Tallinna Spordi- ja Noorsooamet (edaspidi amet) aktsepteerib Tallinna linna meistrivõistluste (edaspidi meistrivõistlused) läbiviimist neil spordialadel, mis on tunnustatud Eesti Olümpiakomitee poolt – olümpiaalade puhul aktsepteerime meistrivõistluste korraldamist olümpia distsipliinidel, mitteolümpialade puhul aktsepteerime meistrivõistluse korraldamist MM distsipliinidel ja aktsepteerime meistrivõistluste korraldamist Tallinna linnalt noortespordi toetust saavatel spordialadel (sporditegevuse toetus). Tallinna linna meistrivõistlused peavad olema kantud vastava alaliidu kalendrisse.Meistrivõistlusi võivad läbi viia spordiklubid või -koolid või muud spordiorganisatsioonid või huvigrupid (edaspidi korraldaja).

Meistrivõistluste korraldamist sportmängudes toetame finaalturniiri (1-2 päeva) läbiviimist, mitte kogu meistrivõistluste võistlussarja (v.a. noorte meistrivõistlused, kuni 19-aastased harrastajad).”

Korraldaja kohustub:

* ettevalmistusfaasis koostama ja esitama ametile kooskõlastamiseks juhendi, milles on ära näidatud meistrivõistluste:

- eesmärk;
- aeg, koht ja võimalusel ajakava;
- läbiviimise eest vastutav(ad) isik(ud) ja kontakt(id);
- osavõtjad;
- võistlusalad, -distantsid või -viisid, kaalukategooriad vms;
- autasustamine;
- registreerimine;
- majandamine;
- muu korraldaja poolt vajalikuks peetav info;

* pärast võistlust esitama ametile võistlusprotokollid;

* võimaldama osaleda meistrivõistlustel kõikidel Tallinnas vastavat spordiala viljelevatel sportlastel, spordiklubidel ja spordikoolidel;

* informeerima vastava spordiala klubiesindajaid meistrivõistluste toimumisest vähemalt üks kuu ette.

Amet tunnustab meistrivõistluste korraldamist ühe spordiala võistlus- ja/või vanuseklassis üks kord aastas või hooajal.
Tallinna meistri tiitel omistatakse täiskasvanute, juunioride ning kahes vanemas noorte vanuseklassis Tallinna spordiklubi sportlasele ja/või võistkonnale juhul kui meistrivõistlustel osalevad vähemalt 3 (kolme) erineva spordiklubi liikmed ja/või võistkonnad ning vähemalt 3 (kolm) osavõtjat ja/või võistkonda ühes võistlus- või vanuseklassis, kaalukategoorias, individuaalalal vms.
Tallinna meistrit autasustatakse linna poolt meistrimeene ja diplomiga ning II ja III koha omanikku autasustatakse diplomiga.
Taotlusi meistrivõistluste läbiviimiseks ja toetamiseks võtab amet vastu kaks korda aastas:

* järgneva aasta esimeses pooles korraldatavate meistrivõistluste kohta eelneva aasta 15. detsembriks;

* jooksva aasta teises pooles korraldatavate meistrivõistluste kohta 15. juuniks.

Komisjonid toimuvad vastavalt jaanuaris ja juulis.

TAOTLEMINE


Igakuised spordivaldkonna projektid (kohalikud turniirid jm spordivõistlused). Toetatakse aasta ringi toimuvaid kohalikke turniire ja võistlusi, mis pakuvad spordiklubidele ja eri alade harrastajatele kasulikke võistluskogemusi. Toetatakse neid projekte, mis toimuvad Tallinnas ja milles osalevad vähemalt kolme eri spordiklubi liikmed ja/või võistkonnad. 

Taotlused esitatakse paariskuu viimaseks tööpäevaks. Komisjon toimub iga paaritu kuu esimesel täistöönädalal.

TAOTLEMINE 

2. Lisatingimused

Ei toetata mittetulundustegevuse toetuse taotlusi, mis on esitatud:

 • Eesti karika- ja meistrivõistluste korraldamiseks;
 • Tallinna meistrivõistluste korraldamiseks seenioritele;
 • osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel;
 • inventari soetamiseks;
 • laagrite korraldamiseks;
 • koolituste läbiviimiseks;
 • toitlustusega seotud kulude katteks;
 • majutusega seotud kulude katteks;
 • auhindade ja meenetega seotud kulude katteks;
 • reklaami- ja meediakulude katteks; 
 • meelelahutusprogrammiga seotud kulude katteks;
 • tegevuse toimumise järgselt või mittetähtaegselt;
 • taotleja poolt, kes on esitanud valeandmeid;
 • taotleja poolt, kellel esineb aruande võlgnevusi;
 • taotleja poolt, kellel esineb võlgnevusi linna asutuste ees;
 • taotleja poolt, kellel esineb võlgnevusi Maksu- ja Tolliameti ees.
Viimati muudetud: 07.08.2017