AvalehtEttevõtjaleToetused › Messitoetus

Messitoetus


Messitoetuse taotluste vastuvõtt on avatud. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni. 


Tallinna Ettevõtlusamet väljastab messitoetust eesmärgiga toetada Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate osalemist Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele, müügi edendamisele ning selle kaudu toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut Tallinnas.  

Toetuse ülemmääraks on 1000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
Toetuse maksimaalne määr on 50% tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest.

Ühe ettevõtja osutatud teenuste  ja müüdud kaupade eest on abikõlblikud kulud  900 euro ulatuses (ilma käibemaksuta) taotluse kohta.

Nimetatud kulud on abikõlblikud eeldusel, et  kulu on tekkinud taotleja ja ettevõtja vahelisest tehingust ning viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal on ettevõtja tegevusala olnud asjaomase teenuse osutamine.
Taotleja võib toetust saada mitte rohkem kui kahel messil osalemiseks kalendriaastas.
NB! Abikõlblikud on kulud, mis on tekkinud alates taotleja messile registreerimisest kuni lõpparuande esitamiseni.

Seotud isikute vahel tehtud tehingute alusel tekkinud kulud ei ole abikõlblikud.
Toetust saab taotleda ainult nendel Eestis toimuvatel messidel osalemiseks, mis on kantud Ettevõtlusameti poolt kinnitatud nimekirja (messikalender 2016 .pdf)
Taotlus esitatakse ettevõtlusametile vähemalt 21 kalendripäeva enne messi algust. Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.


Messitoetust saavad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • taotleja on äriregistri andmetel registreeritud Tallinnas;
 • taotleja on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande;
 • taotleja töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale on viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal kuni 20, töötleva tööstuse tegevusvaldkonnas (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (edaspidi EMTAK) 2008, jagu C) tegutseval taotlejal kuni 100 ning taotleja käive viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal on kuni 400 000 eurot;
 • taotlejal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud ja tal ei ole Tallinna linna ees muid võlgnevusi. Eelnimetatud võlgnevuste ajatamise korral peavad maksed olema tasutud maksegraafiku kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses ja maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
 • äriühingust taotleja osanikeks ja/või aktsionärideks on vähemalt 51% ulatuses füüsilised isikud.
 • taotleja viimases äriregistrile esitatud majandusaasta aruandes toodud müügitulust ei moodusta rohkem kui 50% järgmised tegevusvaldkonnad:

1) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008, jagu A);
2) joogitootmine, v.a alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11, v.a alajagu 1107);
3) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
4) hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008, jagu G);
5) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);
6) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
7) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69); peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 70); turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 732);
8) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

Eesti majanduse tegevusalad (EMTAK)

Toetuse eraldamisel ja väljamaksmisel arvestab Ettevõtlusamet ainult alljärgnevaid messil osalemise kulusid:

 • messi osavõtutasu eeldusel, et hinnapakkumise või arve on taotlejale väljastanud messikorraldaja ning taotleja tasub messikorraldajale;
 • stendipinna üürikulu eeldusel, et hinnapakkumise või arve on taotlejale väljastanud messikorraldaja ning taotleja tasub messikorraldajale;
 • messistendi või stendipinna kujundamise ja/või ehitamise kulu;
 • kaardimakseterminali rentimise ja seadistamise kulu;
 • info- ja reklaamtrükiste (välja arvatud visiitkaardid) kujundamise ja trükkimisega seotud kulu.

Taotluste vastuvõtt lõpetatakse 21 kalendripäeva enne messi algust.

Messitoetuse taotlemiseks tuleb esitada nõuetekohaselt täidetud messitoetuse taotlus (xls)  Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki

Taotlus koos nõutud lisadega esitatakse vormikohase digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina (jelena.koffal@tallinnlv.ee, katlin.veik@tallinnlv.ee või ettevotlus@tallinnlv.ee) või allkirjastatud paberdokumendina koos elektroonilise koopiaga ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

Aruanne messil osalemise kohta esitatakse 21 kalendripäeva jooksul pärast messi toimumist.

Aruande kohustuslikud lisad on:

 • abikõlblike kulude tegemist ja nende eest tasumist tõendavad dokumendid ja/või nende koopiad (arved ja maksekorraldused);
 • fotod, mis tõendavad messil osalemist;
 • info- ja reklaamtrükiste näidised (kui messiks on valmistatud trükiseid).

Toetus kantakse toetuse saaja pangakontole 21 kalendripäeva jooksul arvates aruande ja selle kohustuslike lisade kontrollimisest ja aruande kinnitamisest.

Lisainfo:
Jelena Koffal
ettevõtluskonsultant
Tel: 640 4219
E-post: jelena.koffal(at)tallinnlv.ee

Kätlin Veik
info vanemspetsialist
Tel: 640 4388
E-post: katlin.veik@tallinnlv.ee 

Lisatud failid

 

   

Viimati muudetud: 10.03.2016