Praktiline rahvusvaheline konverents 15.-16.04.2015