Lõppenud projektid

Kaasavate õppemeetodite rakendamine klassis/ rühmas

Muutunud õpikäsitusega kool - MÕK kool


Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine haridusasutustes - TEACH

Lapsevanemate kaasamine koolist väljalangemise ennetamiseks - PREVENT

Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna haridusasutustele 2015-16 õppeaastal

GeniUS mudeli rakendamine haridusasutuste arendamisel

Kooli õppeprotsessi arendamine koostöös kogukonnaga - ICE

E-matemaatika: kompetentsuse parendamine uute õppemeetodite ja IKT abil

Koolivälised tegevused võtmepädevuste parendamiseks loova õpikeskkonna ja koostöö kaudu

Loodus kui pedagoogiline õppevahend

Tallinna õppenõustamiskeskus 

Õismäe Kooli renoveerimine, toetab Euroopa Regionaalarengu Fond 01.03.2011-31.08.2013

Õpilaskodu D-korpuse ehitamine (Tallinna Heleni Kool), toetab Euroopa Regionaalarengu Fond 01.03.2010-31.03.2013

Aktiivne ja turvaline koolipäev Interreg IVA 2010-2012

Karjääriteenuste süsteemi arendamine ESF 2009-2011

Tallinna Haridusameti ametnike juhtimis- ja nõustamisalase professionaalsuse tõstmine" ESF 2008

Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse ametnike stažeerimine Euroopa Liidu liikmesriikide hariduskorraldusasutuste juures ESF 2008

KOOLITUGI - põhikoolist väljalangemise ja probleemkäitumise efektiivsem ennetamine läbi tugisüsteemi arendamise Tallinna üldhariduskoolides
ESF 2007-2009

Haridus- ja politseikoostööprojekt "Ole normaalne" Tallinna koolide 3. ja 4. klassidele 2001-2007

Shape Up  2006-2008

 

Viimati muudetud: 08.01.2018