Õpilase toetamine koolis

 

Mõisted

Tugiteenused - õpilase õppimist toetavad teenused: tugiõpe, õpiabi, psühholoogi nõustamine ja abi, sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi, pikapäevarühm, jms.

Tugisüsteem - omavahel seotud tugiteenuste kogum, õpilasele õppeprotsessis rakendatavad tugiteenused.

Tugiõpe - õpilasele antav esmane abi õppimisel, mida teostavad klassi- ja/või aineõpetajad vastavalt koolis kehtestatud reeglitele.

Õpiabi/eriõpe - kõik üldõppest erinevad võimalused, mida kool saab koostöös lapsevanemaga ise rakendada (nt õigusaktidest tulenev töökorraldus, õppenõukogu otsus vm) või mille rakendamist on soovitanud eriarst või nõustamiskomisjon (nt erinev õppevorm, õppekava).
 

Õppekavad

 Alates 2011/12. õppeaastast toimub üleminek uutele riiklikele õppekavadele.

 

Tugiõppe võimalusi

 • õpilase esmane toetamine ainetunnis - diferentseeritud õpilaste erinevaid võimeid arvestav õpetamine ja hindamine (nt erineva tasemega ülesanded, lisavahendi kasutamise võimalus jm);

 • konsultatsioonitunnid - spetsialisti juhendatud ainealane konsultatsioon. Enamasti osaletakse enne tähtsat tööd või eksamit. Võimalus ka tublidele õpilasetele valmistuda ainealasteks võistlusteks või/ja olümpiaadideks;

 • järeleaitamistunnid - aineõpetaja tugi väljaspool tundi nõrgematele või mingil põhjusel (nt haigus) lünklike teadmistega õpilastele. Puudub ennetav funktsioon;

 • tugiõppetunnid - regulaarne tunniväline organiseeritud tegevus mingis konkreetses aines. Tunde viib läbi selleks määratud aineõpetaja. Antakse lisateadmisi või kasutatakse õppematerjali selgitamisel erimetoodikat.

 

Õpiabi ja eriõppe võimalusi

 

Individuaalne õppekava 

(Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 18)

Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas.

Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud korras individuaalne õppekava.

Kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalse õppekavaga nähakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset õppekava rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel.

Individuaalse õppekava koostamisel kaasatakse õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem ning vajaduse kohaselt õpetajaid ja tugispetsialiste.

 

Õpiabirühm 

(Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 51 lg 1 punkt 1)

Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib koolis moodustada õpiabirühmi põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks. Õpiabirühma täitumuse piirnorm on 6 õpilast.

Õpiabirühma tööd reguleerib Haridus- ja teadusministri 22. juuli 2014 määrus nr 67 Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord


Koduõpe ja haiglaõpe

Koduõppena käsitletakse õppetöö korraldamist väljaspool kooli ruume tulenevalt õpilase tervislikust seisundist (koduõpe tervislikel põhjustel) ja vanema taotlusel õppetöö korraldaminst lapsevanema poolt (koduõpe vanema taotlusel).

Haiglaõppena käsitletakse haiglas ravil viibivale põhi- või üldkeskharidust omandavale õpilasele läbiviidavat õpet.

Koduõpet tervislikel põhjustel rakendatakse õpilasele, kellel on raske funktsionaalhäire või haigus või puue või tervislik seisund mis võib selle põhjustada ja kelle eukohajärgses koolis puuduvad võimalused ja tingimused õppetöö läbiviimiseks õpilase erivajadusest lähtuvalt.

 • Koduõpet tervislikel põhjustel rakendab kool vanema taotlusel ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni soovitusel.
 • Minimaalne koduõppe kestus on kaks õppeveerandit.
 • Otsuse õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli direktor käskkirjaga.
 • Koduõpet korraldab kool, mille nimekirja õpilane on kantud.
 • Kool koostab koostöös lapsevanemaga õpilase võimeid ja erivajadusi arvestava individuaalse õppekava, milles lähtub raviarsti ja nõustamiskomisjoni soovitustest ning riiklikus õppekavas sätestatud kohustuslikest ainetest.
 • Gümnaasiumiastmel tervislikel põhjustel koduõppel oleval õpilasel võib vähendada õppekoormust kuni kaheksa kursuse võrra iga arvestusliku koduõppel viibitud õppeaasta kohta.
 • Kool kindlustab juhendatud õppetegevuse vähemalt 8 õppetunni ulatuses nädalas.
 • Tervislikel põhjustel koduõppel õppiva õpilase hindamise korraldus määratakse individuaalses õppekavas, arvestades seejuures riiklikus õppekavas hindamisele sätestatud nõudeid.


Koduõpet vanema taotlusel rakendatakse põhiharidust omandavale õpilasele laspevanema soovil.

Õpilasele koduõppe rakendamiseks esitab vanem kooli direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse hiljemalt 20. augustiks või 20. detsembriks. Taotluses tuleb näidata vanema soovil koduõppele viimise põhjused ja andmed isiku kohta, kes hakkab last õpetama.

Otsuse vanema taotlusel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli õppenõukogu. Otsus tehakse üldjuhul õppeaasta või poolaasta alguses.

Osapoolte kohustused:

 • lapsevanem korraldab, finantseerib ja vastutab õpitulemuste eest;
 • kool võimaldab õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti; teeb koostööd   õpetust läbiviiva isikuga kooli õppekavast lähtuva individuaalse õppekava koostamisel; kontrollib õpilase õpitulemusi.


Õppetulemuste kontroll ja hindamine: 

 • toimub vastavalt individuaalses õppekavas sätestatule;
 • kokkuvõttev hindamine toimub vähemalt üks kord poolaastas;
 • õpitulemusi kontrollivad ja hindavad vastava klassi õpetajad, kontrollimise juures võib viibida koduõpet läbiviiv isik;
 • kokkuvõtvad hinded kantakse klassipäevikusse.


Koolil on õigus katkestada õppenõukogu otsusega koduõpe, kui kontrolli käigus ilmneb, et õpilasel onindividuaalse õppekavaga määratletud õpitulemused suures mahus saavutamata.

Kodu- ja haiglaõppe regulatsioonid kehtestab haridus- ja teadusminister.  

Haiglaõpe

 • haiglaõpet korraldatakse haiglaravil olevatele õpilastele;
 • haiglaõpet korraldab kohalik omavalitsus, mille territooriumil haigla asub. Selleks määrab kohalik omavalitsus kooli(d), mille õpetajad haiglaõpet läbi viivad;
 • haiglaõpet võimaldatakse alates esimesest haiglapäevast arvestuslikult kaheksa tunni ulatuses nädalas;
 • üle kümne päeva haiglas viibivate õpilaste õpetamisel teeb õpetaja koostööd kooliga, mille nimekirja on õpilane kantud;
 • õpetaja kooskõlastab õppetöö korralduse raviarstiga;
 • õpilase lahkumisel haiglast teavitab haiglaõpet läbiviiv õpetaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooli, mille nimekirja on õpilane kantud, haiglas läbiviidud õpingute sisust, õpilasele antud sõnalistest hinnangutest ja hinnetest ning annab soovitusi õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Viimati muudetud: 01.11.2017