Huvikoolide õppekavad

Kõik huvikoolid koostavad iga õpetatava huviala kohta õppekava. Huviala õppekava kohustuslik miinimum on sätestatud huviharidusstandardis.

Kohustusliku miinimumi hulka kuuluvad:

• õppe eesmärgid ja kestus;

• õppeainete loend;

• ainekavad.

 

Õppekava koostamine on õppe kavandamise üheks osaks.

Ühest küljest on tegemist õppetegevuse läbiviimise plaaniga, kus määratakse kindlaks õppe eesmärgid, kestus ja maht, õppeainete loetelu jne. Teisest küljest võib õppekava vaadata kui kokkulepet selle osas, mida õppur peaks koolist kaasa saama.

Edastatakse oluline info selle kohta, kuidas toimub antud huvialal õppimine – milliseid teadmisi ja oskusi millises mahus ja kuidas õppur omandab.

 

Iga konkreetse huvikooli õppekavaga saab tutvuda koolis koha peal.

 

Lehekülge haldab

Andres Vakra
Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
andres.vakra@tallinnlv.ee   

 

Viimati muudetud: 10.10.2016