Tallinna haridussüsteemi arengusuunad

  • Haridusasutuses on kesksel kohal laps/õpilane. Et toetada iga õppuri haridusteed, arvestatakse õppekorralduses ja õppe sisu kujundamisel õppijate erinevaid vajadusi ja võimeid. Toimivad info- ja nõustamissüsteemid, hariduslike erivajadustega lastele/õpilastele on loodud tarvilikud tugisüsteemid;

  • Õppekohtade olemasolu, tugisüsteemid ja individuaalne läehenemine tagab õpivõimaluse igaühele sõltumata vanusest, etnilisest kuuluvusest, elukohast, sotsiaalmajanduslikust taustast, tervisest ega hariduslikest erivajadustest;

  • Tallinna haridusasutused on avatud ja paindlikud ning valmis rahvusvaheliseks koostööks;

  • Õppe kvaliteet on tänu õpikeskkonnale, asjatundlikule juhtimisele ning asjakohasele kvaliteedihindamise süsteemile tagatud.

 


Arengudokumendid