Turvalisus koolis


Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule.

Vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseadusele peab kool tagama õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

Samuti peab kool koostama tervisekaitse-eeskirjade ja -normide kohase päevakava.

Koolis rakendatakse abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, tehes koostööd lastevanemate (eestkostjate, hooldajate), kooli pidaja ning vajadusel politsei ning teiste ametiasutuste ja ekspertidega. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord määratakse kindlaks kooli kodukorras. 

Eesti Vabariigi Lastekaitse seaduse paragrahv 59 lõige 1 ütleb “Juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada sotsiaaltalitlusele, politseile või mõnele teisele abiandvale organile”. 

Käesolevale leheküljele on koondatud kooli kriisiprogrammi põhiküsimused.

Koolikiusamine

Abikontaktid (lastekaitsetöötajad, kriisiabi jt)

Koostöö lastekaitsetöötajatega


Kriisiabi

 

Kasulikud lingid 

 

Lehekülge haldab
    Urmas Sadam
urmas.sadam@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 09.03.2015