AvalehtHariduse kodulehtLasteaedErivajadusega laps › Eriõppe võimalused

Eriõppe võimalused lasteaias


Lasteasutus saab lapse erivajadusest tulenevalt võimaldada: 

  • individuaalset lähenemist - rühma töötajate koostöö igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest;
  • kõneravi - lasteasutuses käivate kõneprobleemidega laste üldteenindamiseks luuakse 1 logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava lapse kohta, töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena;
  • arendamist sobitus- või erirühmas.

 

Tallinna  koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tegutsevad sobitus- ja erirühmad:

 

Erivajadusega lapsele soovitab sobitus- või erirühma maakondlik nõustamiskomisjonSobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määrus nr 78 Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

 

Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus , õppe-kasvatustöö aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

  

Lehekülge haldab:

Milena Pogodajeva
Hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
milena.pogodajeva@tallinnlv.ee  

 

 

Viimati muudetud: 01.07.2015