Jäätmemajandus Tallinnas

Teated!

Jäätmete liigid ja nende üleandmise võimalused

Pakendid

Ohtlikud jäätmed

Kasutamiskõlbmatud patareid

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Aia- ja pargijäätmed

Kasutatud kodutehnika

Kasutatud riided

Vanad rehvid

Vanapaber ja papp

Ehitus- ja lammutusjäätmed

Suurjäätmed

Kõiki liigiti sorteeritud jäätmeid saab üle anda jäätmejaamadesse!

Korraldatud jäätmevedu

Mis on korraldatud jäätmevedu

Jäätmeveo piirkonnad, hinnad ja vedajad

Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine

Lisainformatsioon

Juhendmaterjalid

Tallinna jäätmekava

Jäätmete kodus põletamine

Ehitusobjekti jäätmeõiend

PRÜGIHUNDI veebileht ja facebook'i leht

Pääsküla suletud prügila

Taotlused

Jäätmeloa taotlemine

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlemine

Õigusaktid

Tallinna jäätmehoolduseeskiri

Tallinna linna heakorraeeskiri

 

Viimati muudetud: 02.12.2017