AvalehtJärveotsa lasteaedÜldinfo... › Isikuandmete...

Tallinna Järveotsa Lasteaias delikaatsete andmete töötlemine


 Tallinna Järveotsa Lasteaia tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on lasteaial kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (avaldus, taotlus, teabenõue vms) või isiku pöördumine lasteaia poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb lasteaed isikuandmeid ainult siis, kui seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette. Isikuandmeid (nimi, aadress, e-post, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adessaadiga kontakti saamiseks. Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Tallinna Kullatera Lasteaia dokumentide loetelus märgitud tähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga, kuna sisaldab saatja või saaja elukohaandmeid, telefoninumbrit, e-posti. Isiku eraelu puudutav teave ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele. Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused sätestab Avaliku teabe seadus § 35 

Õigus tutvuda enda andmetega:

Lähtuvalt Isikuandmete kaitse seadusest § 19 on igal isikul õigus saada teada

 • milliseid isikuandmeid tema kohta kogutakse ja on kogutud
 • millisel eesmärgil ning millisele seadusele tuginedes tema andmeid töödeldakse
 • millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid edastatud.

Enda andmete töötlemise kohta on lasteaialt võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega mida teie kohta on kogutud:

 • pöörduda suulise järelpärimisega telefoni teel lasteaia direktori poole;
 • esitada kirjalik taotlue e-posti või Eesti posti teel;
 • taotleda teabenõude (Avaliku teabe seadus § 14) korras isikuandmetega dokumentide väljastamist;
 • tutvuda isikuandmeid sisaldavate dokumentidega lasteaias kohapeal.

Kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene seadusest, peab lasteaed isikuandmete töötlemiseks teilt saama vabal tahtel kirjaliku nõusoleku (Isikuandmete kaitse seadus § 12). See on põhjus, miks lapse logopeedi juurde saatmiseks, konkurssidele esitamiseks või lasteaia veebilehel isikuga seotud andmete edastamiseks või avalikustamiseks on vaja ka vastava isiku nõusolekut.

Hoiame ja kasutame teie isikuandmeid kui kandideerite meile tööle:

 • Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest.
 • Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me oleme tema kohta kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.
 • Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad.
 • Kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.
 • Mittevalituks osutunud kandidaatide andmed ei kuulu säilitamisele ja need hävitatakse va kandidaadi soovil säilitatavad andmed edaspidiseks. 

Tallinna Järveotsa Lasteaia delikatsete andmete töötlemine on kehtestatud Tallinna Järveotsa Lasteaia 580195_212352358895700_953413428_n.jpg

dikertori käskkirjaga kinnitatud Tallinna Järveotsa Lasteaia asjajamise korraga.

 

Lehekülje haldab: Jelena Mitrofanova, weebilehe administraator tel. 6571294 jelena.mitrofanova@jarveotsala.edu.ee

Viimati muudetud: 19.12.2013
Reklaam
Reklaam
Kiusamisest vabaks
Tervist edendav lasteaed
Iseteeninduse bänner lasteaedadele