AvalehtTallinna Kiisupere LasteaedLapsevanemaleÕppetöö › Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus


Tallinna Kiisupere Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril  ja kestab 31. augustini.  Aktiivne õppeperiood kestab kalendriaasta 1. septembrist järgneva kalendriaasta 31. maini. Suveperioodil on rõhk õuesõppel, õpitu kordamisel ja kinnistamisel. 1. septembrist 30. septembrini on noorematel sõimelastel kohanemisperiood.

LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PLANEERIMINE JA ANALÜÜS

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö planeerimisel lähtutakse alushariduse õppekavast, lasteaia õppekavast ja õppeaasta eesmärkidest.

Igal õppeaastal püstitavad õpetajad koos juhtkonna- ja lapsevanematega üldised lasteaia aasta eesmärgid ja suunad. Eesmärgid tulenevad eelmise aasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsist. Planeeritud eesmärgid ja (vastavad) tegevused kajastuvad lasteaia aasta tegevuskavas.

Õppeaasta eesmärkide analüüs toimub suveperioodi alguses pedagoogilises nõukogus juunikuus ja põhineb õpetajate rühmategevuse õppeaasta analüüsidel, lastevanemate- ja aiarühma laste tagasisidel ning õpetajate arenguvestlustel. Analüüsist tulenevalt tehakse ettepanekud järgmise õppeaasta tegevussuundade ja eesmärkide osas.

RÜHMA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KAVANDAMINE JA ANALÜÜS

Lähtudes lasteaia õppekavast ja aasta eesmärkidest koostavad rühmaõpetajad igal aastal oma rühma tegevuskava ja esitavad selle vähemalt nädal aega enne uue õppeaasta algust õppealajuhatajale.

Rühma tegevuskava  koosneb järgnevatest osadest:   

 • rühma  ja meeskonna iseloomustus;
 • õppetegevuse korraldus, lasteaia käesoleva õppeaasta eesmärgid, rühma eesmärgid, mis lähtuvad möödunud õppeaasta eesmärkide täitmisest ja peamistest parendusettepanekutest;
 • individuaalne töö lapsega;
 • päevakava;
 • laste arengu hindamise põhimõtted, meetodid ja analüüs;
 • nädala teemade jaotus kuude lõikes;
 • koostöö lastevanemate ja teiste sihtrühmadega;
 • ürituste kava.

Õppe- ja kasvatustegevust planeerides arvestatakse laste vanust.

Igapäevane lapse õppe- ja kasvatustegevus on planeeritud perioodiplaanides mis omakorda tuginevad rühma aasta tegevuskavale. Liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ning rühmaõpetajate ühistöö tulemusena koostatavad perioodiplaanicja esitavad selle iga nädala neljapäevaks õppealajuhatajale kinnitamiseks.

Plaanis on püstitatud perioodi eesmärgid, teemad ja tegevuste sisu ehk rühma õpetajate kavandatud lõimitud õppe- ja kasvatustegevused. Õppe- ja kasvatustegevused hõlmavad kuute valdkonda: keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika, kunst, muusika ja liikumine. Läbiviidud tegevused ja analüüs fikseeritakse rühmapäevikus. Päevakavas võib õpetaja teha mõistlikke muutusi laste vajadusi ja arengut arvestades

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide täitmist ja tegevuskava realiseerumist analüüsitakse üks kord aastas, juunikuus. Juunis esitavad  rühmaõpetajad kokkuvõtte rühma õppe- ja kasvatustegevusest, hinnangu oma tööle ja eesmärkide saavutamisele ning ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiendamiseks nii rühma kui asutuse tasandil.  Juunikuus toimuval pedagoogilisel nõukogul toimub lasteaia õppeaasta kokkuvõtete tegemine ja uute eesmärkide püstitamine.

ERIVAJADUSEGA LAPSE VÕIMALIKULT VARAJANE MÄRKAMINE, ARENGU HINDAMINE JA ANALÜÜS KOOST'ÖÖS LAPSEVANEMAGA

 • Vaatlus. Last jälgitakse igapäevaselt, lapse arengu erivajaduse hindamisel lähtume tema arengust ja tervislikust seisukorrast. Igapäevase vaatluse käigus hinnatakse lapse taju, mälu, mõtlemist (jälgime näiteks loetust arusaamist, et varakult avastada düsgraafikud ja düsleksikud),  kõnet (et avastada võimalikud kõnepuuded), arutlus- ja meenutusoskusi, käitumist (et avastada emotsionaal- ja käitumisraskused). Tulemused fikseeritakse lapse individuaalses arengumapis ja lapse arenguhindamislehel.
 • Pidevalt õppeaasta käigus jälgitakse õpikeskkonna sobivust, sotsiaalset arengut, nõuete ja ülesannete jõukohasust.
 • Rühmaõpetajad koostavad lapsega aasta jooksul läbiviidud individuaalse töö (IT) kokkuvõtte ja hindavad eesmärkide saavutamist ja meetodite sobivust. Kokkuvõtted dokumenteeritakse ja tehakse ettepanekud edasiseks tööks lapsega.
 • Arengu hindamine vastavalt eale. Tallinna Kiisupere Lasteaia laste arengu hindamine toimub rühmas üks kord aastas kevadel. Hindamise tulemusena selgitatakse välja need arengu aspektid, mille osas lapse arengutase erineb eakohasest, tuuakse välja lapse tugevad ja arendamist vajavad küljed. Kevadisel arenguvestlusel antakse lapsevanemale tagasisidet lapse arengu kohta, tehakse kokkuvõte lapse vajadustest ning lepitakse kokku edasine tegevusplaan. Vajadusel toimub laiendatud arenguvestlus, kaasatakse erispetsialiste, direktor/õppealajuhataja.
 • Vajadusel kaasatakse ( või soovitatakse ) erialaspetsialiste (nt. eriarst, logopeed, eripedagoog, sotsiaaltöötaja).
Viimati muudetud: 02.03.2016