AvalehtKristiine LasteaedLAPSEVANEMALEÕPPETÖÖ INFO › ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Tallinna Kristiine Lasteaia eesmärgid


Eesmärgid 2016-2017 õa.

Tallinna Kristiine Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

 Lapse individuaalse arengu ja koolivalmiduse toetamine koostöös lapsevanemaga– sujuva ülemineku tagamine lasteaiast kooli.

 • õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ning põhimõtted lähtuvad lapsest;

 • lapse individuaalsuse, kultuurilise eripära ja tema arengupotentsiaaliga arvestamine;

 • lasteaias pakutakse lapsele palju vaheldusrikkaid – lapsele huvi pakkuvaid tegevusi, mänge, uurimist ja katsetamist toas ja õues, loovtööd;

 • paindlik, lõimitud mänguline õppe- ja kasvatustegevuste korraldus;

 • lapse arengu mitmekülgne ning järjepidev jälgimine ja toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös

 • Lapse tervise väärtustamine (lapse liikumisvajaduse rahuldamine, liikluskasvatus, tervislik toitumine, väärtuste/ heade kommete õppimine);

 • Läbi erinevate tegevuste kogeb laps eduelamust, on tagatud turvatunne.

 • Tihe koostöö lapsevanemaga- lapsevanemale tutvustatakse lasteaia õppekavaga, õppe- ning kasvatuspõhimõtteid, lasteaia töökorraldust, viiakse läbi arenguvestlusi, korraldatakse ühistegemisi,

 • Toimib eakohase arengu-, koolivalmiduse toetamine, analüüsimine, hindamine. Koolivalmiduskaardi koostamine.

 

 Lapse individuaalse arengu- ja hariduslike erivajaduste toetamine- lähtudes lapse individuaalse arengu vajadustest, erivajadustest.

 • varajane märkamine– lapse arengu analüüs, hindamine, arengumapi koostamine; arenguvestlus (õpetajad jälgivad iga lapse individuaalset arengut esimestest päevadest alates, mil laps rühma koosseisuga liitub. Võimalikult varakult on vajalik märgata laste arengulisi erisusi).

 • õppe – ja kasvatustegevuse korraldusel kasutusel tööviisid: individuaalne tegelemine lapsega, tegelemine väikestes gruppides, rühmatöö ning meetodid, mis toetavad lapse individuaalset arengut ning loovust.;

 • erivajadustega lapse, sh andeka lapse, arengu toetamine – lisaülesanded, individuaalne õppekava.

 • lapse sotsialiseerumise toetamine – lapse sotsiaalse käitumise analüüsimine, hindamine, tagasiside edastamine vanemale– arenguvestlus (eneseväljendamisoskused; käitumisoskused; suhtlemine kaaslastega, suhtumised, hoiakud);

 • lapse individuaalse toiduvajadusega arvestamine- allergiline laps;

 • lapse kultuurilise erivajadusega arvestamine, kohanemise toetamine ning eesti keele õppimine läbi mänguliste- ja igapäevaliste tegevuste;

 • lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamisel koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel, mõistmisel ja lugupidamisel.

 • Lastevanemate nõustamine, vajadusel suunatakse lapsevanem vastava spetsialisti juurde

 • Õppenõustamiskeskuse Rajaleidja kaudu lastevanemate nõustamine ja koolituste korraldamine.

 Õppe- ja kasvatustöö dokumenteerimine e-päevikus eLasteaed.ee

 • Personal on koolitatud ja pädev täitma eLasteaed.ee keskkonda, mis hõlmab: digitaalne õppepäevik, nädala- ja kuuplaan, raportid, pilvepõhine dokumendihaldus, erinevad kalendrid, personali töögraafikud, jpm.

 • Lapsevanemal on võimalus jälgida lapse tegevusi lasteaias. Näha nädala- ja kuuplaane, päevakava, toidumenüüd, rühmateateid, jpm. Samuti saab lapsevanem koostada digitaalseid avaldusi lasteaedadele ja omavalitsusele.

 • Omavalitsused näevad oma piirkonna lasteaedade informatsiooni ja aruandeid

 

Tallinna Kristiine Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine eesmärkidest lähtuvalt:

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõteteks on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

 • lapse loovuse toetamine;

 • mängu kaudu õppimine;

 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;

 • kodu ja lasteasutuse koostöö;

 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

 Kaie Hein

kaie.hein@kristiinealg.edu.ee

 

Viimati muudetud: 06.10.2016